Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Bilgi Notları

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU BİLGİ NOTLARI

 • İllerin idaresi yetki genişli esasına dayanır.
 • İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında
 1. Hukuk işleri müdürü,
 2. Defterdar,
 3. Milli Eğitim,
 4. Bayındırlık,
 5. Sağlık ve sosyal yardım,
 6. Tarım ve Veteriner müdürlerinden oluşur.
 • İlçe İdare Kurulu Kaymakamın Başkanlığı altında
 1. Yazı İşleri Müdürü
 2. Mal Müdürü
 3. Hükümet Tabibi
 4. Milli Eğitim Müdürü
 5. Tarım ve Veteriner müdüründen oluşur.
 • İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl’e bağlanması KANUN ile yapılır.
 • Bucak kurulması, kaldırılması, merkezini belirtilmesi, il-ilçe-bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ve CUMHURBAŞKANININ TASDİKİ ile yapılır.
 • Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi BAYINDIRLIK ve SAĞLIK Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle yapılır.
 • Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ tasvibiyle yapılır.
 • Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında, bir kazanın başka bir vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alınır.
 • İl genel idaresinin başı ve mercii validir. İl idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır. ( Hakimler Kanunu ile İcra Ve İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden müstesnadır. )
 • Vali yardımcısı, en az altı ay kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden de vali yardımcısı sorumludur.
 • Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.
 • Vali, memurun kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve 5 günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.
 • Vali, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder.
 • Valilerce re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.
 • Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.
 • Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.
 • Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler.
 • Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.
 • Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.
 • Vali, yılda 4 defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir.
 • Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağırır.
 • Bucak; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. Bucak müdürü, bucakta en büyük hükümet memuru ve temsilcisidir.
 • Kasaba ve köy adedi 12’den aşağı olursa Bucak meclisine seçilen üye adedi 12’den az olmamak üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üye seçilir. Meclise seçilen üyelerin görevleri 4 yıl sürer, yeniden seçilebilirler. Meclisin müzakere usulü İçişleri Bakanlığınca yönetmelikle tespit edilir.
 • İlçe idare kurulları kararları aleyhine İl İdare Kurullarına; il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Danıştay da ilgililer tarafından Danıştay Kanununa göre itiraz olunabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir