Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

4.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Müfredatı 2015-2016 (Yeni)

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YENİ MÜFREDAT KONULARI (2015-2016)
4fenbilimleri
4.1. Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim / Canlılar ve Hayat
Bu ünitede öğrencilerin; insan vücudunda yer alan kas, iskelet, eklem, soluk alıp verme,
nabız,egzersiz, kan, kalp, dolaşım ve damarların ayrıntılı yapısına girilmeden, yerlerini,
görevlerini bilmeleri ve tüm bu yapıların birlikte çalıştığını kavramaları amaçlanmaktadır.
4.1.1. Destek ve Hareket
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Kemikler, eklemler, kaslar, iskelet, iskelet ve kas sağlığı
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet
kavramlarını
ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.
a. Kemik, eklem, kas ve iskeletin yapısına girilmez.
b. Kemik, eklem ve kas çeşitlerine girilmez.
4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.
Kemik gelişiminde dengeli beslenmenin önemi vurgulanır.

4.1.2. Soluk Alıp Verme
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Soluk alıp verme, soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol, doğru
soluk alıp verme
4.1.2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir.
Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler sadece organ olarak verilir, yapılarına
değinilmez.
4.1.2.2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
4.1.3. Kanın Vücutta Dolaşımı
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Kan, kalp, damarlar
4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde
gösterir.
Kan hücreleri, kalbin yapısı, damar çeşitleri, büyük ve küçük kan dolaşımına
değinilmez.
4.1.4. Egzersiz Yapalım
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Nabız, egzersiz, egzersiz yapmanın önemi
4.1.4.1. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar.
Kanın vücutta dolaşımı esnasında kalbin kanı pompaladığı konusuna değinilir.
4.1.4.2. Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar.
Egzersiz ile ilgili yapılacak olan etkinliklerde sağlık sorunu (Örnek: solunum yetmezliği,
astım, kalp yetmezliği vb.) olan öğrenciler dikkate alınır.
4.1.4.3. Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark eder.
4.2. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini fark etmeleri, mıknatısların
temel özelliklerini anlamaları ve kullanıldıkları yerleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
4.2.1. Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön
değiştirici etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisi
4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar
ve sonucu tartışır.

4.2.2. Mıknatısların Çekim Kuvveti
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısların kullanım alanları
4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.
4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
Mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmediği vurgulanır.
4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
4.3. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Değişim
Bu ünitede öğrencilerin; duyu organları yoluyla maddeyi suda yüzmesi ve batması, suyu
çekip çekmemesi ve mıknatısla çekilmesi açısından nitelendirmeleri; maddenin katı, sıvı ve
gaz hâllerini akışkanlık, hareketlilik ve bulundukları kabın şeklini alma durumları açısından
karşılaştırmaları ve madde kavramını kütle ve hacim kavramları kapsamında tanımlamaları
amaçlanmaktadır. Ayrıca ısı etkisiyle maddede meydana gelen hâl değişimlerinden erime
ve donma olaylarını açıklamaları, maddenin cisme nasıl dönüştüğünü kavramaları, maddeyi
saf ve karışım olarak temelde iki grupta sınıflandırmaları ve günlük yaşamda sıkça
karşılaşılan çeşitli karışımları eleme, süzme ve mıknatısla çekme yoluyla ayırmaları
amaçlanmaktadır.
4.3.1. Maddeyi Niteleyen Özellikler
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme
4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
Maddeyi niteleyen; suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme ve mıknatısla
çekilme özelliğine değinilir.
4.3.2. Maddenin Hâlleri
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
4.3.2.1. Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
4.3.2.2. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez.
4.3.3. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Kütle, hacim
4.3.3.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
Gazların kütle ve hacimlerine girilmez.

4.3.3.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
Kütlesi ve hacmi olmayan olguların (Ör: ışık, ısı, gölge vb.) madde olmadığı belirtilir.
4.3.4. Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma
4.3.4.1. Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlar ve yapar.
4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları
yorumlar.
Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.
4.3.5. Madde ve Cisim
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Madde, cisim
4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.
4.3.6. Saf Madde ve Karışım
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Saf madde, karışım
4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde
sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.
4.3.7. Karışımlar Ayrıştırılması
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu/Kavramlar: Eleme, süzme, mıknatısla ayırma
4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek
yöntemlere karar verir ve test eder.
4.3.8. Karışımların Ekonomik Değeri
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Katı atıkların ayrıştırılması
4.3.8.1. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı
bakımından tartışır.

4.4. Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; insanoğlunun, ses ve aydınlatma ile ilgili çevre, toplum ve insanı
etkileyen çeşitli teknolojiler geliştirmekte olduğunu bilmeleri; ışığın ve sesin uygun
kullanılmadığında insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini kavramaları ve bu duruma
çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.
4.4.1. Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının
önemi
4.4.1.1. Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin
aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder.
Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.
4.4.2. Uygun Aydınlatma
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu/Kavramlar: Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı
4.4.2.1. Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında
araştırma
yapar ve sunar.
4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.
4.4.2.3. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından
önemini araştırır ve sunar.
4.4.3. Işık Kirliliği
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu/Kavramlar: Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması
gerekenler
4.4.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
4.4.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz
etkilerini
açıklar.
4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
4.4.4. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu/Kavramlar: Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi
geliştirmeye yönelik teknolojiler, ses kayıt teknolojileri
4.4.4.1. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan
teknolojiler üzerinde durulur.

4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve
sunar.
4.4.5. Ses Kirliliği
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu/Kavramlar: Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması
gerekenler
4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
4.4.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
4. 5. Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz / Canlılar ve Hayat
Bu ünitede öğrencilerin; mikroskobu tanımaları, mikroskobik canlıların varlığını fark
edebilmeleri, mikroskobu kullanarak mikroskobik canlıları gözlemlemeleri, ayrıca insan ve
çevre etkileşiminin önemini kavrayarak çevreyi temiz tutmanın, çevre kirliliğini önlemenin
ve çevreyi güzelleştirmenin önemine yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları
amaçlanmaktadır.
4.5.1. Mikroskobik Canlıları Tanıyalım
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu/Kavramlar: Mikroskop ve mikroskobik canlılar
4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.
Mikroskopun parçalarına değinilmez.
4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.
4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları
gözlemler.
a. Mikroskobik canlıların isimlerinden bahsedilmez.
b. Mikroskobik canlıları gözlemlerken hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.
4.5.2. İnsan ve Çevre İlişkisi
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme
4.5.2.1. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.
Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.
4.5.2.2. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.
4.5.2.3. Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.
4.5.2.4. Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.

4.6. Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; işlevleriyle birlikte devre elamanlarını tanıyarak farklı elektrik
devreleri oluşturmaları ve evlerdeki elektrik sistemleri ile basit elektrik devrelerini
ilişkilendirmeleri amaçlanmaktadır.
4.6.1. Basit Elektrik Devreleri
Önerilen Süre: 9 ders saati
Konu/Kavramlar: Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu
4.6.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan
bir devre kurar.
4.6.1.2. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.
4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları
olduğu çıkarımını yapar.
4.7. Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
Bu ünitede öğrencilerin; Dünya ile Güneş arasında hareket ilişkisi kurabilmeleri ve bu
hareketlerle ilişkilendirilen zaman dilimleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları
amaçlanmaktadır.
4.7.1. Dünyamızın Hareketleri
Önerilen Süre: 9 ders saati
Konu/Kavramlar: Dönme hareketi ve sonuçları, dolanma hareketi ve sonuçları
4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda
gerçekleşen olayları açıklar.
Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin bir gün; Güneş
etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin ise bir yıl olarak kabul edildiği
belirtilir.
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
………………………………

4 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir