Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

2015 Eylül Öğretmen Atama Duyurusu ve Branşlara Göre Kontenjan Sayıları

2015 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak
ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında
Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde
belirtilen alanlarda 37.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 4-10 Eylül 2015 tarihleri
arasında başvuru alınacaktır.
Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde
yürütülecektir.
A. Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:
1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır.),
2- Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe
atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
3- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı
karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından
birinin başarıyla tamamlanmış olması,
4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
5- İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı
alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan
almış olmaları,
6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
alınmamış olması,
7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru
tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
8- Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı
tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.
-Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda,
KPSS sınavına katılmış olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.
B- İlk atama kapsamında;
Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan
almış olmaları şartıyla;
-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
-Özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim
kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa
öğretmen olarak atanacaklar,
-Bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru
olarak görev yapanlar,
-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan
görevlerinden ayrılanlar,
-Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar,
-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız
olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399
sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar
aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden
atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar,
istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecektir. Ancak, başvuruda ilk atama
ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecektir.
C. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında;
1- Yeniden atama
a) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce resmi kurumlarda eğitim ve öğretim
hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,
b) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma
görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların
Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama
yapılacak alana uygun olması şartıyla,
öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.
2- Kurumlar arası yeniden atama
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce resmî kurumlarda
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması
şartıyla,
b) Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi,
öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun
oldukları alanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına
göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla,
öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.

Ç. Millî sporcuların ataması
Millî sporculardan aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;
a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları
(Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde
yarışmalarda ilk üç dereceye girenler,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler
kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan
Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil
ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,
öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi
alanında aday öğretmenlik için başvuruda bulunabilecektir.
– Bu kapsamda yapılan başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır. Uygun
bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından
seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya
da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il millî eğitim
müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlükleri, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe
atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onaylayacaktır. Başvurular
onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
D. Başvuru
– Başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
– Elektronik Başvuru Sayfası “İlk atama”, “Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama”
ve “Milli sporcuların ataması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama
çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik
Başvuru Formunu kullanarak başvurularını yapacaktır.
– Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak
adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları
kaydıyla başvurabilecektir.
– Yukarıda sayılanların dışındaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan türünde atanacakları
alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.
– Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için
öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
– Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik
Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

– Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
– Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvuruların, başvurunun
yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde
başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz
sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını
onaylatacaktır.
-Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde
belirtilen alana, öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen
kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri
alana, uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri ise öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana
yeniden atanmak üzere başvuruda başvurabilecektir.
– Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler bu durumu, Ek-2
Dilekçe ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks yoluyla
(Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il millî eğitim müdürlüklerince “e-posta” yoluyla bildirecektir.
– Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra
yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
– Elektronik Başvuru Formuna adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır.
Adaylar atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu
onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihlerini söz konusu form üzerinde belirteceklerdir.
– Bakanlığımız öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevden ayrılanlar ile
öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına atanıp halen bu kurumlarda görev
yapanlar, ayrıldıkları eğitim kurumunu/halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları
yükseköğretim programlarını, başvurularını onaylatacakları il/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini,
hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Başvuru
Formunda belirtecektir. Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini
karşılaştırarak gerçeğe aykırı başvuruları onaylamayacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal
edilecektir.
– Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış
girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da
beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz
sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
– Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta
olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken
öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en
kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis
tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

– Beden eğitimi alanına kaynak olan bölüm mezunu öğretmen adaylarından millî sporcu
belgesi almış olanların başvuruları, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik
işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla) Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü ile il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra
değerlendirmeye alınacaktır.
– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısında;
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının iptal edildiği belirtildiğinden Selçuk
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü
mezunu öğretmen adaylarının, Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları
onaylanmayacaktır.
– Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile
uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi
içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları
takip etmeleri gerekmektedir.
– 2015 yılı alan sınavına karşı açılan dava kapsamında yargılama sürecinde bulunan
“Coğrafya” ve “Sosyal Bilgiler” alan öğretmenliklerine, yargılama sonucunda verilen karar
doğrultusunda atama yapılmak üzere daha sonra belirtilecek tarihte başvuru alınacaktır. Bu nedenle,
her ne kadar duyuruda kontenjan belirlenmiş ise de söz konusu alan öğretmenleri bu duyuruya bağlı
olarak başvuruda bulunmayacaktır.
1. Başvuruda istenecek belgeler
– Başvuruda adaylardan;
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği
Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü
mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya
onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
d) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan
KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,
e) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla
başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen
hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
f) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile
öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,

kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama
kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi
öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça
düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet
belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
g) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi
sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından verilmiş belge,
ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan,
öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı
olduğuna ilişkin belge,
h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,
belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,
istenecektir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat
belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlama işlemleri esnasında
bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
– Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik
Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu
kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir.
Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum
değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.
E. Tercihler
– Aday öğretmenliğe / öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin
üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan
eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il
ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İl veya
ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.
– Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
– Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen
kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye
alınacaktır.
– Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim
teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar

teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü
mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
F. Öğretmenliğe atamaya kaynak programlar
– Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri,
Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir.
Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki
çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.
– İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve
Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen
yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp mezun olanlar ile
2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim
yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar “Teknoloji ve Tasarım” alanına
başvuru yapabilecektir.
– Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi
Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014
tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun
olanlar, Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına birinci öncelikli olarak başvuruda
bulunabilecektir.
– Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi
Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv
Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen
bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına
birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.
– Geleneksel Türk El Sanatlarının adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine
ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010
tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları,
Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir.
– Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya
pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına
denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.
– Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
– Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim
Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru
yapabilecektir.
-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı
doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre
kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar
yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da

yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle
öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda
bulunamayacaktır.
b) 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi
istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna
ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür
Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.
– Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve
Güzel Sanatlar Üniversitelerinin Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olup
öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı
olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim
programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarında
belirlenen taban puanın üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra
değerlendirilmek üzere başvuru yapabilecektir.
– İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
G. Pedagojik formasyon
– Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:
a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
b) En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha
öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
c) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
ç) İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede
aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.
– Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de
geçerli sayılacaktır.
– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik
formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece
geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla
tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
– Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile
tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili
üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru
formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını
girecektir.
– Eğitim fakültesi mezunları, resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış
olanlar ve devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi,

öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan pedagojik
formasyon belgesi istenmeyecektir.
Ğ. Onay işlemleri
-Adaylar başvurularını Elektronik ortamda yaparak başvuru çıktısını istenen belgeler ile
birlikte il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarına onaylatır.
– İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya
şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama
ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl
millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik
işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.
– Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince alınacaktır.
– Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarım
alanı öğretmenliğine ilk defa atanmak üzere başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt
tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme
işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin
uygunluğu sağlanacaktır.
– Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler
ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem
Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak
incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
– Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim
fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu
gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi
zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların,
öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun
oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.
– Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi
düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını
elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik
formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini
ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
– Pedagojik formasyon belgesinde “belge sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı
alanına 0 (sıfır) girilecektir.
– Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı
aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı
Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken
görevinden ayrılanlar bakımından altı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.
– Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru
Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB
geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

– Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak
nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalattırılacaktır. Onaylanan Başvuru
Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer
fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
– Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek
yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden
incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları
sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.
– Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak
üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü
ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
– Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9
sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere
ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere
göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
– Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek
ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
H. Atamalar
1. İlk Atama
– Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2015 KPSSP10 veya 2015 KPSS121
puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle aday öğretmen/öğretmen olarak
yapılacaktır.
– Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla
atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak
yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye
Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile
birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir. Öğretmen ihtiyacının bu adaylar ile
karşılanamaması halinde, mezuniyeti atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu
olmayan adaylar da KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda atanabilecektir.
– Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile
belirlenecektir.
2. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama
Atamalar başvuruda bulunanların 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip,
Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik
şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi,
öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazla
olandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bu sürelerin

eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması
yapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
-Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006
tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı
görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi
zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Öğretmen olarak görev yapmakta
iken temel askerlik eğitimlerini müteakip Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerin
askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri hariç aylıksız izinli olarak
geçirilen süreler ile resmî görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçirilen süreler de
dikkate alınmayacaktır.
3. Millî sporcuların ataması
– Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan
EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik
sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması
hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı
büyük olana öncelik verilecektir.
Atamalar 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.
I. Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama
1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte
Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.
Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa
göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren
657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.
3. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim
müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz
edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî
eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî
müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve
başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve
başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.

7. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler
istenecektir:
a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına
dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri
12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik
işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden
Pedagojik Formasyon Belgesi,
g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat
belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).
İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler
– Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde
göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal
edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe
yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

01115120_ilkatama2015_Sayfa_13

01115120_ilkatama2015_Sayfa_14

Duyuruyu ve Detayları indirmek için TIKLAYINIZ

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir