Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

2016-2017 Haziran Ayı Seminer Çalışmaları – Seminer Konuları

Okul Öncesi – İlkokul ve Ortaöğretim Haziran Ayı Konuları İçin TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi:     a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.

 1. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Haziran 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

Öğretmenlerimiz programın ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

 1. A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
 2. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.
 3. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 4. Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak,
 5. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 6. Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
 7. Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,
 8. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
 9. Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA’ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

 

 1. B.MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

 1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
 2. Öğretim Programı ve Kazanımlar:Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek buna uygun ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.
 3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri:Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
 4. Öğretim Materyalleri:Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı
 5. Sosyal Kültürel Etkinlikler:Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
 6. Değerler Eğitimi: Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde
 7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı:Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 8. Ölçme ve Değerlendirme:Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
 9. Mesleki Gelişim:Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 1. Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)
 2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı
 3. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)
 4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin
 5. Ergenlerle iletişim
 6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi
 7. Sınav kaygısı
 8. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma
 9. Okulda ilk yardım
 10. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma
 11. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi
 12. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)
 13. Liderlik ve örgüt kültürü
 14. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi
 15. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
 16. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı
 17. Okul çevre güvenliği
 18. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları
 19. Değerler Eğitimi
 20. Kaynaştırma Eğitimi
 21. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
 22. Kapsayıcı eğitim
 23. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
 24. Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler

Ayrıca ekteki örnek kitap ve film listesindeki eserler, eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır.

Okul Öncesi – İlkokul ve Ortaöğretim Haziran Ayı Konuları İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir