Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

2016 Şubat Öğretmen Ataması Başvuru Duyurusu

2016 Şubat Öğretmen Ataması Başvuru Duyurusu indirmek için TIKLAYINIZ ya da aşağıdaki okuyunuz

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

 

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 30.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere başvuru alınacaktır.

Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

 

A. Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

 

 • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

 

 • Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

 

 • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

 

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,

 

 • İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,

 

 • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olmak,

 

 • Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

 

 • Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak

 

özel şartları aranacaktır.

 

-Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda  bulunacaklarda, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.

 

B- İlk atama kapsamında;

 

Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları şartıyla;

 

-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

 

-Özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

 

-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

 

-Bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar,

 

-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevlerinden ayrılanlar,

 

-Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar,

 

-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

 

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

 

-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecektir. Ancak, başvuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecektir.

 

C.  Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında; 1- Yeniden atama

 1. Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce resmi kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,

 

 1. Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla,

 

öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.

 

2- Kurumlar arası yeniden atama

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce resmî kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,

 

 1. Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla,

 

öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.

 

Ç. Millî sporcuların ataması

 

Millî sporculardan aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

 

 1. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girenler,

 

 1. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

 

 1. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,

 

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğretmenlik için başvuruda bulunabilecektir.

 

 • Bu kapsamda yapılan başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il millî eğitim müdürlüğüne başvuracaktı İl millî eğitim müdürlükleri, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onaylayacaktır. Başvurular onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

 

D.  Başvuru

 

 • Başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecekti

 

 • Elektronik Başvuru Sayfası “İlk atama”, “Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama” ve “Milli sporcuların ataması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmişti Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formunu kullanarak 2-8 Şubat 2016 tarihleri arasında başvurularını yapacaktır.

 

İlk atama ve millî sporcuların atanması kapsamında aday öğretmen olarak atanacakların başvuruları iki aşamalı olarak alınacaktır. Birinci aşama başvuruları 2-8 Şubat 2016 tarihleri arasında eğitim kurumu tercihi, ikinci aşama başvuruları ise yetiştirilmek üzere görev yapacakları il tercihleri 15-18 Şubat 2016 tarihinde alınacaktır.

 

Resmi kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda daha önce adaylıkları kaldırılmış olanlar, Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12/05/2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olanlar aday öğretmen sayılmayacaklarından ikinci aşama tercihinde bulunmayacaktır.

 

 • Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak

 

adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

 

 • Yukarıda sayılanların dışındaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan türünde atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

 

 • Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecekti

 

 • Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

 

 • Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecek

 

 • Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludu Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatacaktır.

 

-Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana, öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana, uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri ise öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana yeniden atanmak üzere başvuruda başvurabilecektir.

 

-Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler bu durumu, Ek-2 Dilekçe ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks yoluyla (Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il millî eğitim müdürlüklerince “e-posta” yoluyla bildirecektir.

 

-Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

-Elektronik Başvuru Formuna adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihlerini söz konusu form üzerinde belirteceklerdir.

 

-Bakanlığımız öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevden ayrılanlar ile resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına atanıp halen bu kurumlarda görev yapanlar, ayrıldıkları eğitim kurumunu/halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvurularını onaylatacakları il/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Başvuru Formunda belirtecektir. Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı başvuruları onaylamayacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

 

-Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde  gerçeğe aykırı belgeyle ya da

 

beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

 

-Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

 

-Beden eğitimi alanına kaynak olan bölüm mezunu öğretmen adaylarından millî sporcu belgesi almış olanların başvuruları, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla) Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

 

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısında; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının iptal edildiği belirtildiğinden Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının, Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

 

 • Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedi

 

1.  Başvuruda istenecek belgeler

 

 • Başvuruda adaylardan;

 

 1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

 

 1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

 

 1. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

 

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

 

 1. Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,

 

 1. Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

 

 1. Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecekti Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

 

 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

 

ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

 

 1. Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

 

istenecektir.

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 • Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktı Sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

 

E.  Tercihler

 

 • Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecekt Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.

 

 • Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

 

 1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

 

 1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekti
 • Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

 

İlk atama ve millî sporcu kapsamında aday öğretmen olarak atanacaklar, birinci aşamada en fazla 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde, ikinci aşama başvurularında ise yetiştirilmek istedikleri en fazla 10 (on) il tercihinde bulunacaktır.

 

 • Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecekti

 

F.  Öğretmenliğe atamaya kaynak programlar

 

 • Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmişti Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

 

 • İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp mezun olanlar ile 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecekti

 

 • Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

 

 • Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecekti

 

 • Geleneksel Türk El Sanatlarının adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecekt

 

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmekted

 

 • Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecek

 

 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecekti

 

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

 

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

 

 1. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

 

 • Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitelerinin Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olup öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere başvuru yapabilecekti

 

 • İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdi” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

G.  Pedagojik formasyon

 

 • Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

 

 1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

 

 1. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

 

 1. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

 

ç) İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

 

 1. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belg

 

 • Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

 

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecek

 

 • Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili

 

üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

 

 • Eğitim fakültesi mezunları, resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ve devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecek

 

Ğ. Onay işlemleri

 

Adaylar başvurularını Elektronik ortamda yaparak başvuru çıktısını istenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarına onaylatır.

 

 • İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktı İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.

 

 • Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

 

 • Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarım alanı öğretmenliğine ilk defa atanmak üzere başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunl Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

 

 • Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadı Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 • Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecekti Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

 

 • Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecekti Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

 

 • Pedagojik formasyon belgesinde “belge sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecekti

 

 • Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı aylık veya bir  yıllık bekleme  süresini doldurup  doldurmadıklarına  dikkat  edilecekti  2547  sayılı

 

Kanun,  diğer  personel  kanunları  ve  kanunlardaki  özel  hükümlere  tabi  olarak  çalışmakta  iken görevinden ayrılanlar bakımından altı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

 

 • Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedi Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

 

 • Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalattırılacaktı Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

 

 • Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

 

 • Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktı

 

 • Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktı

 

 • Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

H.  Atamalar

 

 1. İlk Atama

 

 • Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2015 KPSSP10 veya 2015 KPSS121 puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle eğitim kurumlarına/illere aday öğretmen, öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlar ise eğitim kurumlarına  öğretmen olarak yapılacaktır.

 

 • Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecekt Öğretmen ihtiyacının bu adaylar ile karşılanamaması halinde, mezuniyeti atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan adaylar da KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda atanabilecektir.

 

 • Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecekti

 

2.  Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama

 

Atamalar başvuruda bulunanların 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip, Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazla olandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bu sürelerin eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

-Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri hariç aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile resmî görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçirilen süreler de dikkate alınmayacaktır.

 

3.  Millî sporcuların ataması

 

 • Millî sporcuların eğitim kurumlarına/illere beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 

-Eğitim kurumlarına atamalar 11 Şubat 2016 tarihinde yapılacaktır.

 

-Aday öğretmenlerin yetiştirilmek üzere il emrine atamaları 19 Şubat 2016 tarihinde yapılacaktır.

 

-Aday öğretmenlerden yetiştirilmek üzere ataması il emrine yapılanların ildeki görev yerleri, 25 Şubat 2016 tarihine kadar valiliklerce belirlenecektir.

 

I.  Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama

 

 1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.mgov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

 1. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecekti Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.

 

 1. İl emrine ataması yapılan aday öğretmenler, görev yerleri valiliklerce belirlendikten sonra en kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

 

 1. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktı İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

 1. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek

 

 1. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

 1. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecekt

 

 1. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

 

 1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

 

 1. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

 

 1. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

 

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

 

 1. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

 

 1. Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

 

 1. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

 

 1. Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

 

İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 

 • Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecekt Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

EK-1   ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2016 ŞUBAT )
 

 

 

SN

 

 

 

KOD

 

 

 

ALAN ADI

 

 

Taban Puan

 

 

 

İlk Atama

 

Yeniden Atama ve Kurumlar arası Yeniden Atama

 

 

 

Millî Sporcu

 

 

 

TOPLAM

1 7028 Adalet 50 54 1   55
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 29 1   30
3 2246 Almanca 50 208 2   210
4 7092 Arapça 50 148 2   150
5 2265 Beden Eğitimi 50 714 7 80 801
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 1.197 11   1.208
7 1123 Biyoloji 50 695 6   701
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 1 0   1
9 1963 Büro Yönetimi 50 74 1   75
10 1207 Coğrafya 50 347 3   350
11 4927 Çince 50 2 0   2
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 49 1   50
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 18 1   19
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 9 1   10
15 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 2 0   2
16 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 2.794 24   2.818
17 4942 Eğlence Hizmetleri 50 2 0   2
18 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 148 1   149
19 7036 El San.Tek./Nakış 50 89 1   90
20 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 106 1   107
21 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 103 1   104
22 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 25 1   26
23 1371 Felsefe 50 203 2   205
24 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.393 13   1.406
25 1390 Fizik 50 398 4   402
26 1417 Fransızca 50 14 1   15
27 4951 Gazetecilik 50 3 1   4
28 7111 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 50 1 0   1
29 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 5 1   6
30 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1 0   1
31 7044 Gıda Teknolojisi 50 64 1   65
32 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 107 1   108
33 7102 Görsel Sanatlar 50 400 4   404
34 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 11 1   12
35 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 74 1   75
36 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1 0   1
37 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 57 1   58
38 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 2 0   2
39 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 4 1   5
40 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 89 1   90
41 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1 0   1
42 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3 1   4
43 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 537 7   544
44 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 50 1.997 17   2.014
45 1524 İngilizce 50 3.098 26   3.124
46 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 3 0   3
47 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarım 50 70 1   71
48 4899 İspanyolca 50 3 0   3
49 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 428 4   432
50 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 34 1   35
51 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 20 1   21
52 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 14 1   15
53 7056 Makine Tek./Makine Model 50 3 0   3
54 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50 3 1   4
55 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 67 1   68
56 1700 Matbaa 50 9 1   10
57 2353 Matematik 50 1.043 9   1.052
58 4972 Metal Teknolojisi 50 45 1   46
59 7104 Metalurji Teknolojisi 50 2 0   2
60 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 63 1   64
61 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 36 1   37
62 4976 Muhasebe ve Finansman 50 141 1   142
63 1822 Müzik 50 545 6   551
64 4977 Müzik Aletleri Yapımı 50 2 0   2
65 4439 Okul Öncesi 50 1.814 16   1.830
66 7106 Özel Eğitim 50 376 4   380
67 4978 Pazarlama ve Perakende 50 25 1   26
68 4979 Plastik Teknolojisi 50 9 0   9
69 2368 Psikoloji 50 3 1   4
70 2838 Radyo-Televizyon 50 17 1   18
71 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 3 1   4
72 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 6 1   7
73 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 9 1   10
74 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 5 0   5
75 7103 Rehberlik 50 1.606 14   1.620
EK-1   ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2016 ŞUBAT )
 

 

 

SN

 

 

 

KOD

 

 

 

ALAN ADI

 

 

Taban Puan

 

 

 

İlk Atama

 

Yeniden Atama ve Kurumlar arası Yeniden Atama

 

 

 

Millî Sporcu

 

 

 

TOPLAM

76 4883 Rusça 50 11 1   12
77 7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 50 188 2   190
78 4901 Sağlık Bilgisi 50 9 1   10
79 1959 Sanat Tarihi 50 3 0   3
80 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 7 1   8
81 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 12 1   13
82 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 1 0   1
83 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 24 0   24
84 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.267 25   3.292
85 2510 Sosyal Bilgiler 50 801 8   809
86 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 14 1   15
87 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 21 1   22
88 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 2 0   2
89 2036 Tarih 50 398 4   402
90 7101 Tasarım Teknolojileri 50 3 0   3
91 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 287 3   290
92 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 36 1   37
93 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 3 0   3
94 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 22 1   23
95 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 74 1   75
96 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1.040 10   1.050
97 2143 Türkçe 50 1.497 14   1.511
98 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 11 1   12
99 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 6 1   7
100 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 3 0   3
101 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 50 15 0   15
102 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 50 5 0   5
103 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 29 1   30
104 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 50 150 2   152
GENEL TOPLAM   29.620 300 80 30.000

 

EK-2 DİLEKÇE ÖRNEĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

 

Aşağıda işaretlediğim talebimle ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. …./…../…….

 

(İmza)

 

 

(Adı Soyadı) T.C.

                     

 

Kimlik

Numarası    :                                                                  Alanı :                                                                      Atama               İlk Atama

Biçimi         :    Yeniden atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Millî Sporcu Ataması

 

Adres                    :

 

Telefon ve E-posta:

 

  KKTC vatandaşı olmam nedeniyle Elektronik Başvuru Formu’na kimlik bilgilerim yansımamaktadır. Ekte sunduğum KKTC vatandaşı olduğumu gösterir belge ve KPSS Sonuç Belgesi doğrultusunda Başvuru

Formunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum.

  KPSS Sonuç Belgesindeki T.C. Kimlik Numaram hatalıdır. Bu nedenle, ÖSYM’den alarak ekte sunduğum

adıma yeniden tanzim edilen “KPSS Sonuç Belgesi” doğrultusunda T.C. Kimlik Numaramın düzeltilerek Başvuru Formu’na yansıtılmasını istiyorum.

  Atanacağım  alana  kaynak  olan  yükseköğretim  programlarının  listesinde  mezun  olduğum  program

bulunmamaktadır. Mezun olduğum programın ekte sunduğum mezuniyet belgesinde yapılacak inceleme sonucu uygun görülmesi hâlinde listeye ilave edilmesini istiyorum.

  Ekranda;

a)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”,

b)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”

c)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”

d)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”,

e)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”,

f)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”,

g)  “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”, uyarısı (belirtiniz) gelmektedir. Ekte sunduğum belgelerin incelenerek uygun görülmesi durumunda

Başvuru Formu’nun aktif hâle getirilebilmesini istiyorum.

  Bunların Dışında:
 
 
 

(Not:Dilekçelere nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmesi zorunludur.)

 

EK-3 MiLLÎ SPORCULARIN ATAMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELiK SIRALAMASI

 

ÖNCELiK SIRASI  

YARISMA ADI

 

KATEGORi

 

DERECESi

1 Olimpiyat Oyunlar Ferdi Birincisi Ferdi 1. / Alt n
2 Parolimpik Oyunlar Ferdi Birincisi 1. / Alt n
3 Olimpiyat Oyunlar Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
4 Parolimpik Oyunlar Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
5 Olimpiyat Oyunlar  Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
6 Parolimpik Oyunlar  Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
7 Olimpiyat Oyunlar Tak m Birincisi Tak m 1. / Alt n
8 Parolimpik Oyunlar Tak m Birincisi 1. / Alt n
9 Olimpiyat Oyunlar Tak m ikincisi 2. / Gümü�
10 Parolimpik Oyunlar Tak m ikincisi 2. / Gümü�
11 Olimpiyat Oyunlar  Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
12 Parolimpik Oyunlar  Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
13 Dünya Sampiyonas Büyükler Ferdi Birincisi Büyükler/Ferdi 1. / Alt n
14 Dünya Sampiyonas Büyükler Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
15 Dünya Sampiyonas  Büyükler Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
16 Dünya Sampiyonas Büyükler Tak m Birincisi Büyükler/Tak m 1. / Alt n
17 Dünya Sampiyonas Büyükler Tak m ikincisi 2. / Gümü�
18 Dünya Sampiyonas  Büyükler Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
19 Avrupa Sampiyonas Büyükler Ferdi Birincisi Büyükler/Ferdi 1. / Alt n
20 Avrupa Sampiyonas Büyükler Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
21 Avrupa Sampiyonas  Büyükler Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
22 Avrupa Sampiyonas Büyükler Tak m Birincisi Büyükler/Tak m 1. / Alt n
23 Avrupa Sampiyonas Büyükler Tak m ikincisi 2. / Gümü�
24 Avrupa Sampiyonas  Büyükler Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
25 Üniversiad Oyunlar Ferdi Birincisi Ferdi 1. / Alt n
26 Üniversiad Oyunlar Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
27 Üniversiad Oyunlar Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
28 Üniversiad Oyunlar Tak m Birincisi Tak m 1. / Alt n
29 Üniversiad Oyunlar Tak m ikincisi 2. / Gümü�
30 Üniversiad Oyunlar  Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
31 Dünya Sampiyonas  Ümitler Ferdi Birincisi Ümitler/Ferdi 1. / Alt n
32 Dünya Sampiyonas  Ümitler Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
33 Dünya Sampiyonas  Ümitler Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
34 Dünya Sampiyonas  Ümitler Tak m Birincisi Ümitler/Tak m 1. / Alt n
35 Dünya Sampiyonas  Ümitler Tak m ikincisi 2. / Gümü�
36 Dünya Sampiyonas  Ümitler Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
37 Dünya Sampiyonas  Gençler Ferdi Birincisi Gençler/Ferdi 1. / Alt n
38 Dünya Sampiyonas  Gençler Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
39 Dünya Sampiyonas  Gençler Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
40 Dünya Sampiyonas  Gençler Tak m Birincisi Gençler/Tak m 1. / Alt n
41 Dünya Sampiyonas  Gençler Tak m ikincisi 2. / Gümü�
42 Dünya Sampiyonas  Gençler Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
43 Akdeniz Oyunlar Ferdi Birincisi Ferdi 1. / Alt n
44 Akdeniz Oyunlar Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
45 Akdeniz Oyunlar Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
46 Akdeniz Oyunlar Tak m Birincisi Tak m 1. / Alt n
47 Akdeniz Oyunlar Tak m ikincisi 2. / Gümü�
48 Akdeniz Oyunlar Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz

 

49 Dünya Askeri Oyunlar Ferdi Birincisi Ferdi 1. / Alt n
50 Dünya Askeri Oyunlar Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
51 Dünya Askeri Oyunlar Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
52 Dünya Askeri Oyunlar Tak m Birincisi Tak m 1. / Alt n
53 Dünya Askeri Oyunlar Tak m ikincisi 2. / Gümü�
54 Dünya Askeri Oyunlar  Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
55 Avrupa Sampiyonas  Ümitler  Ferdi Birincisi Ümitler/Ferdi 1. / Alt n
56 Avrupa Sampiyonas  Ümitler  Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
57 Avrupa Sampiyonas  Ümitler Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
58 Avrupa Sampiyonas  Ümitler  Tak m Birincisi Ümitler/Tak m 1. / Alt n
59 Avrupa Sampiyonas  Ümitler  Tak m ikincisi 2. / Gümü�
60 Avrupa Sampiyonas  Ümitler Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
61 Avrupa Sampiyonas  Gençler  Ferdi Birincisi Gençler/Ferdi 1. / Alt n
62 Avrupa Sampiyonas  Gençler  Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
63 Avrupa Sampiyonas  Gençler Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
64 Avrupa Sampiyonas  Gençler  Tak m Birincisi Gençler/Tak m 1. / Alt n
65 Avrupa Sampiyonas  Gençler  Tak m ikincisi 2. / Gümü�
66 Avrupa Sampiyonas  Gençler Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
67 Dünya Askeri Sampiyonas  Ferdi Birincisi Ferdi 1. / Alt n
68 Dünya Askeri Sampiyonas  Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
69 Dünya Askeri Sampiyonas  Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
70 Dünya Askeri Sampiyonas  Tak m Birincisi Tak m 1. / Alt n
71 Dünya Askeri Sampiyonas  Tak m ikincisi 2. / Gümü�
72 Dünya Askeri Sampiyonas  Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
73 Avrupa Askeri Sampiyonas  Ferdi Birincisi Ferdi 1. / Alt n
74 Avrupa Askeri Sampiyonas  Ferdi ikincisi 2. / Gümü�
75 Avrupa Askeri Sampiyonas  Ferdi Üçüncüsü 3. / Bronz
76 Avrupa Askeri Sampiyonas  Tak m Birincisi Tak m 1. / Alt n
77 Avrupa Askeri Sampiyonas  Tak m ikincisi 2. / Gümü�
78 Avrupa Askeri Sampiyonas  Tak m Üçüncüsü 3. / Bronz
79 Olimpiyat   Oyunlar ,   Parolimpik   Oyunlar ,   Dünya

Sampiyonalar ,    Avrupa    Sampiyonalar ,    Akdeniz

Oyunlar , Üniversiad Oyunlar , Askeri Oyunlar, Askeri

Dünya     ve    Avrupa     Sampiyonalar nda     tak m

müsabakalar na kat larak en az 10 kez millî olanlar

Tak m En az on

kez millî

sporcu

olanlar

 

* GENÇLiK VE SPOR BAKANLIGININ (SPOR GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 02/03/2010 TARiHLi VE GMT.430.00/399 SAYILI YAZISI VE EKi TABLODUR

T.C.

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI

insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii

 

Say•     : 68898891/< …>/< …>  11 A

EK-4/a

.26/otj2ol6

<…>

Konu: Kurumlar aras1 atama

 

iLGiLi KURUMA

Bakanhg1m1za bagh resmi egitim kurumlarmm ogretmen ihtiyacm1  kar 1lamak  uzere , Bakanhg1m1z http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ve diger ileti im ara9lar1yla kamuoyuna duyuru yap1lm1 olup,  ba vurular   2-8   Subat  2016  tarihleri   arasmda  elektronik  ortamda  almacak   ve  gerekli   artlar1 ta 1yanlann   atamalan  ger9ekle tirilecektir.

Kurumunuzun  personeli  olan  ilgilinin  EK-4/b  muvafakat  belgesinin,  muvafakat  vermeye  yetkili

amirce onaylanmas1 takdirinizdedir.

ilgilinin atamasmm yapllmas1 halinde Kurumunuzca verilen muvafakat ve hizmet belgesine gore goreve ba lama ve diger i lemleri il milli egitim mudurluklerince yiirutiilecektir.

Bilgilerinize  sunulur.

H

Bakan a.

Genel Mtidtir

EK:Ek-4/b Muvafakat belgesi

 

EK-4/b MUVAFAKAT BELGESİ

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ADAY YA DA ASIL DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPANLARDAN ÖĞRETMENLİK İÇİN

MUVAFAKAT BELGESİ

T.C. KİMLİK NO  
ADI VE SOYADI  
BABA VE ANNE ADI  
DOĞUM TARİHİ VE YERİ  
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI  
GÖREV YAPTIĞI KURUM ADI  
GÖREV YAPTIĞI YER  
GÖREV ÜNVANI  
E-POSTA ADRESİ  
TELEFON NUMARASI  

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına atanmak için başvuruda bulunacağımdan/bulunduğumdan muvafakatımın verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

…/…/2016

Adı-Soyadı İmzası

 

Hakkında yürütülmekte olan adli ve idari herhangi bir soruşturma bulunmayan yukarıda kimlik, öğrenim ve memuriyetine ilişkin bilgileri yer alan kurumumuz personelinin ayrılmasında sakınca görülmemektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

…/…/2016

Mühür – Kaşe – İmza Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir