Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Hangi Derse Hangi Branş Öğretmeni Girebilir?

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı, Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisi

 Değişik likl er:

14/08/2014 tarihli ve 74 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2014 – 2683 sayılı Tebliğler Dergisi, 28/08/2014 tarihli ve 76 sayılı Kurul kararı, Eylül 2014 – 2684 sayılı Tebliğler Dergisi, 18/08/2015 tarihli ve 74 sayılı Kurul kararı, Eylül 2015 – 2696 sayılı Tebliğler Dergisi. 18/09/2015 tarihli ve 89 sayılı Kurul kararı, Ekim 2015 – 2697 sayılı Tebliğler Dergisi, 26/01/2016 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararı, Şubat 2016 – 2701 sayılı Tebliğler Dergisi, 18/07/2016 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2016 – 2707 sayılı Tebliğler Dergisi.

Dokümanın PDF formatını indirmek için TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Esasların amacı;

 1. Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,

 

 1. Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının,

 

 1. Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin belirlenmesidi

 

Dayanak

 

Madde 2 – (1) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

Madde 3 – (1) Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

 

Madde 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;

 

 1. Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
 2. Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda

 

gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri,

 1. Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

 

ç. Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

 

 1. Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

 

 1. Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,
 2. Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu

 

kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

 1. Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

 

ğ. Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişiyi,

 1. Pedagojik Formasyon: Pedagojik Formasyon  Eğitimini,  Ortaöğretim  Alan  Öğretmenliği  Tezsiz  Yüksek  Lisans

 

Programını ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,

ı. Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yapılan yüksek lisans veya doktora eğitimi programını

ifade eder.

 

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

 

Madde 5 – (1) Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

 

Öğrenim Durumu

 

Madde 6 – (1) Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.

 

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

 

Madde 7 – (1) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, gereken nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu şekilde atananların adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınır.

 • Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabili
 • Herhangi bir öğretmenlik atama alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerlidir.

 

 • Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki eğitim kurumlarına yapılı

 

Ortak Alanlar

 

Madde 8 – (1) Yabancı Dil, Rehberlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

 

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

 

Madde 9 – (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

(2) Kademeli olarak kaldırılan veya adı değiştirilen atama alanına ait dersler, uygulamadan kalkıncaya kadar daha önce bu dersleri okutan öğretmenler tarafından okutulmaya devam edilir.

 

Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler

 

Madde 10 – (1) Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği,

 • İşletmelerle işbirliği içinde iç ve dış kaynaklı proje/protokoller kapsamında yeni açılan veya bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni oluşturulan alanlarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programının bulunmaması ya da yükseköğretim programı bulunduğu halde öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda hangi alan öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği,
 • Hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerin istekleri de dikkate alınarak alan değişiklikleri ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirleni

 

Alanı Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler

 

Madde 11 – (1) Alanı kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine, istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. Bu öğretmenlerin yeni alanlara atanmasında, atanacakları alana uygun eğitim verilir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar

 

Madde 12 – (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

 

Eğitim programları

 

Madde 13 – (1) Ek Çizelgede bazı yükseköğretim programları için katılma zorunluluğu getirilen eğitim programlarının içeriği ve uygulama esasları ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

 

Yürürlükten kaldırılan karar

 

Madde 14 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kurul kararı ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul

 

kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler.

 

Geçici Madde 2 – (1) Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenliğe kaynak gösterilen programlardan mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan ve alana kaynaklık eden denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler.

Geçici Madde 3 – (1) Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edilir. Bakanlığımız ile ilgili üniversiteler arasında imzalanan “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında kazanılan haklar korunur.

Geçici Madde 4 – (1) “İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların, “Teknoloji ve Tasarım” alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

(2) Ayrıca 2009-2010 Öğretim Yılından önce Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun olanlar Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenliğine herhangi bir öncelik tanınmadan atanırlar.

Geçici Madde 5 – (1) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup lisans tamamlama programını bitirenler aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara atanır. Ancak, aşağıdaki çizelgede belirtilen alanlarda norm ve ihtiyaç durumuna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık makam onayı ile planlama yapılabilir.

 

   Sağlık Eğitim Ens titüsü M ezuni ye t  Ala nı                                                                                 Atanabilecek Alan                                                                         
İlkyardım ve Acil Bakım Acil Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Ana Çocuk Sağlığı Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Toplum Sağlığı Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Çevre Sağlığı Çevre Sağlığı
Anestezi Anestezi ve Reanimasyon
Radyoloji Radyoloji
Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

 

 

Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar
Medikal Bakım Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

 

Geçici Madde 6 – (1) Özel Eğitim Alanında öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/ tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanırlar.

Geçici Madde 7 – (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Geçici Madde 8 – (1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı”nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

(2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.

 

Yürürlük

 

Madde 16 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

Madde 17 – Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

1

 

 

 

Adalet

 

 

1.     Hukuk Fakültesi(*)

2.     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(*)

3.     Kamu Yönetimi(*)

§  Adalet Alanının;

•       Zabıt Kâtipliği

•       İnfaz ve Koruma

dallarının alan/dal dersleri ve modülleri

§  Diğer alanların Adalet alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Aile ve Tüketici Hizmetleri

1.     Ev Yönetimi Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği

3.     Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

4.     Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

5.     Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği/Eğitimi

6.     Ev Ekonomisi Bölümü (*)

7.     Ev Ekonomisi Yüksekokulu (*)

8.     Aile ve Tüketici Bilimleri (*)

§  Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanının;

•       Çevre Hizmetleri

•       Tüketici Hizmetleri

•       Sosyal Destek Hizmetleri

•       Ev ve Kurum Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Aile ve Tüketici Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

3

Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) 1.     Almanca Öğretmenliği

2.     Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3.     Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Almanca) (*)

4.     Alman Dili ve Kültürü Bölümü(*)

§  Almanca

§  Meslekî Yabancı Dil (Almanca)

 

 

4

Arapça

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1.     Arapça Öğretmenliği

2.     Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3.     Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)

§  Arapça

§  Mesleki Arapça

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esasların ilgili madde hükümleri uygulanır.

§  Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanının;

•       Ayakkabı Modelistliği

•       Saraciye Modelistliği

•       Ayakkabı Üretimi

•       Saraciye Üretimi dallarının alan/dal dersleri

§  Ayakkabı Teknolojisi Alanının;

•       Ayakkabı Tasarımı

•       Ayakkabı Üretimi dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı ile Ayakkabı Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

6 Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Beden Eğitimi (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

1.     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2.     Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)

3.     Spor Bilimleri Fakültesi (*)

4.     Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (*)

 

§  Beden Eğitimi

§  Trafik ve İlk Yardım

§  Sağlık Bilgisi

§  Spor Etkinlikleri

§  Halk Oyunları

§  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor Alanı ile ilgili Dersleri

§  Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğer dersler

§  Beden Eğitimi ve Spor

§  Spor ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim Teknolojileri (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Bilgisayar Öğretmenliği

2.     Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

3.     Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

4.     Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi

5.     Bilgisayar Mühendisliği(*)

6.     Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)

7.     Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

8.     Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)

9.     Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)

10.   İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)

11.   Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)

12.   Bilgi Teknolojileri (*) (**)

13.   Yazılım Mühendisliği (*)

14.   Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)

15.   Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği

16.   Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*)

17.   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*)

18.   Bilgisayar Bilimleri(*)

 

(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar.

§  Bilişim Teknolojileri Alanının;

•       Bilgisayar Teknik Servisi

•       Ağ İşletmenliği

•       Web Programcılığı

•       Veri Tabanı Programcılığı dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Bilişim Teknolojileri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Bilişim Teknolojileri

§  Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri

§  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

§  Medya Okuryazarlığı

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Biyoloji (Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

 

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Biyoloji Öğretmenliği

2.     Biyoloji Bölümü (*)

3.     Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*)

§  Biyoloji

§  Sağlık Bilgisi

§  Fen ve Teknoloji

§  Araştırma Teknikleri

§  Araştırma Teknikleri ve İstatistik

§  İnsan Anatomisi

§  Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı)

§  Çevre Sistemleri

§  Trafik ve İlk Yardım

§  Fen Bilimlerine Giriş

§  Fen Bilimleri

§  Fen Bilimleri (Ortaokul)

§  Çevre Eğitimi

§  Bilim Uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyomedikal Mühendisliği (*)

§  Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanının;

•       Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

•       Tıbbî Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları

•       Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları

•       Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro Yönetimi Öğretmenliği

§  Büro Yönetimi Alanının;

•       Hukuk Sekreterliği

•       Ticaret Sekreterliği

•       Yönetici Sekreterliği dallarının alan/dal dersleri

§  Pazarlama ve Perakende Alanının alan/dal dersleri ve modülleri

§  Ulaştırma Hizmetleri Alanının alan/dal dersleri ve modülleri

§  Adalet Alanının

•       Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı dersi

•       Bilgisayarda Klavye Kullanımı dersi

§  Diğer alanların Büro Yönetimi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Girişimcilik

§  İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

•       Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Coğrafya

 

 

 

 

1.     Coğrafya Öğretmenliği

2.     Coğrafya Bölümü (*)

§  Coğrafya

§  Sosyal Bilgiler

§  Çevre Sistemleri

§  Sosyal Bilimlere Giriş

§  Sosyal Bilimler

§  Sosyal Bilim Çalışmaları

§  Uluslararası İlişkiler

 

13

 

Çince

1.     Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji) (*)

2.     Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü (*)

§  Çince

§  Meslekî Yabancı Dil (Çince)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

 

 

1.     Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

2.     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

3.     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)

4.     Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

§  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının;

•       Erken Çocukluk Eğitimi

•       Özel Eğitim

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer Alanların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Okul Öncesi Eğitimi

§  Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Okul Öncesi Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Denizcilik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1.     Güverte Bölümü (*)

2.     Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (*)

3.     Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*) (**)

4.     Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*) (**)

 

(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm mezunlarınca İhtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Denizcilik Alanının;

•       Güverte İşletme dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Gemi Yönetimi
 

 

 

 

 

 

Gemi Makineleri

1.    Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (*)

2.    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)

3.    Motor Öğretmenliği (**)

4.    Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi (**)

5.    Otomotiv Mühendisliği (*) (**)

6.    Otomotiv Teknolojisi Eğitimi (**)

 

(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm mezunlarınca İhtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Denizcilik Alanının;

•       Gemi Makineleri İşletme dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

Gemi Elektroniği

1.    Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

2.    Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi

3.    Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

4.    Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

5.    Telekomünikasyon Öğretmenliği

6.    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

7.    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

8.    Elektronik Mühendisliği (*)

9.    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(*)

§  Denizcilik Alanının;

•       Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

   

 

 

 

 

 

 

Su Ürünleri

1.    Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*)

2.    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)

3.    Su Ürünleri Fakültesi;

•       Su Ürünleri Temel Bilimleri/Temel Bilimler (*)

•       Avlama ve İşleme Teknolojisi (*)

•       Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (*)

•       Avlama ve İşleme (*)

•       Yetiştiricilik (*)

•       Su Ürünleri Yetiştiriciliği (*)

4.  Balıkçılık Teknolojisi (*)

§  Denizcilik Alanının;

•       Balıkçılık ve Su Ürünleri dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

•       Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı (**)

 

 

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

 

 

 

1.    İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

2.    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

§  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

§  Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı

§  Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

§  İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri

 

 

 

 

 

 

3.    İlahiyat Fakültesi (*)

4.    İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

5.    Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*)

6.    Dini İlimler Fakültesi (*)

7.    İslami İlimler Fakültesi (*)

§  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

§  Din Kültürü ve Meslek Ahlakı

§  Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

§  İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri

§  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

§  Temel İslam Bilimleri dersleri

§  Osmanlı Türkçesi

§   Arapça

§  Türk İslam Sanatları dersleri (**)

 

(**)  Öncelikli  olarak  bu  derslerle  ilgili  sertifikası  olan  ve/veya lisans/lisansüstü   öğrenimleri   sırasında   bu   dersleri   aldığını

belgelendiren tüm alan öğretmenler tarafından okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğlence Hizmetleri

1.    Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

2.    Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3.    Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

4.    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

5.    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

6.    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)

7.    Drama (*)

8.    Turizm Animasyonu (*)

9.    Oyunculuk (*)

10.  Rekreasyon/Rekreasyon Yönetimi (*)

11.  Drama ve Oyunculuk (*)

12.  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*)

§  Eğlence Hizmetleri Alanının;

•       Animatörlük

•       Çocuk Animatörlüğü dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Eğlence Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

El Sanatları

Teknolojisi

 

 

1.     Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

2.     Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

3.    Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

4.    Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

5.    Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği

6.    El Sanatları Tasarımı ve Üretimi(*)

§  El Sanatları Teknolojisi Alanının;

•       El Dokuma

•       Halı Desinatörlüğü

•       Dekoratif El Sanatları

•       Dekoratif Ev Tekstili dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

El Sanatları

 

 

 

 

 

Nakış

 

 

 

 

 

Nakış Öğretmenliği

§  El Sanatları Teknolojisi Alanının;

•       El ve Makine Nakışı

•       Sanayi Nakışı

•       Dekoratif Ev Tekstili dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Elektrik –

Elektronik Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

1.     Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Elektrik Mühendisliği (*)

3.     Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

4.     Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

§  Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının;

•       Bobinaj

•       Büro Makineleri Teknik Servisi

•       Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

•       Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi

•       Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

•       Yüksek Gerilim Sistemleri

•       Endüstriyel Bakım Onarım dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

•       Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi

2.    Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

3.    Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi

4.    Telekomünikasyon Öğretmenliği

5.    Elektronik Mühendisliği (*)

6.    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

7.    Telekomünikasyon Mühendisliği (*)

8.     Elektrik – Elektronik Mühendisliği (*)

9.     Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

§  Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının;

•       Endüstriyel Bakım Onarım

•       Büro Makineleri Teknik Servisi

•       Görüntü ve Ses Sistemleri

•       Güvenlik Sistemleri

•       Haberleşme Sistemleri

•       Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

•       Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Uçak Bakım Alanının;

•       Uçak Elektroniği

dalının alan/dal dersleri

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•       Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik dalının alan/dal dersleri

§   Radyo-Televizyon Alanının;

•       Teknik Yapım – Yayın dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

§  Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanının;

•       Tıbbî Görüntüleme Sistemleri

•       Tıbbî Laboratuvar ve Hasta Dışı

•       Uygulama Cihazları

•       Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları

•       Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları

dallarının alan/dal dersleri

§  Otomasyon Sistemleri

•       Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

 

 

1.     Mekatronik Öğretmenliği

2.    Kontrol Öğretmenliği

3.    Mekatronik Mühendisliği (*)

4.    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (*)

5.    Kontrol Mühendisliği (*)

6.    Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

§  Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının;

•       Mekatronik

•       Endüstriyel Kontrol dallarının alan/dal dersleri

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•       Raylı Sistemler Mekatroniği

dalının alan/dal dersleri ve modülleri

§  Diğer alanların Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

Felsefe

 

 

 

 

 

1.    Felsefe Grubu Öğretmenliği

2.    Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

3.    Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

§  Felsefe

§  Sosyoloji

§  Mantık

§  Psikoloji

§  Demokrasi ve İnsan Hakları

§  Bilgi Kuramı

§  Düşünme Eğitimi

§  Antropoloji

§  Sosyal Bilimlere Giriş

§  Sosyal Bilimler

§  Sosyal Bilim Çalışmaları

§  Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

§  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji

 

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

§  Fen ve Teknoloji

§  Fizik

§  Kimya

§  Biyoloji

§  Tarım

§  Trafik ve İlk Yardım

§  Fen Bilimleri ( Ortaokul )

§  Bilim Uygulamaları

§  Çevre Eğitimi

§  Astronomi ve Uzay Bilimleri

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Fizik

 

 

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

1.     Fizik Öğretmenliği

2.     Fizik Bölümü (*)

3.     Fizik Mühendisliği (*)

§  Fizik

§  Fizik Uygulamaları

§  Fen ve Teknoloji

§  Astronomi ve Uzay Bilimleri

§  Araştırma Teknikleri

§  Araştırma Teknikleri ve İstatistik

§  Fen Bilimlerine Giriş

§  Fen Bilimleri

§  Fen Bilimleri( Ortaokul )

§  Bilim Uygulamaları

§  Çevre Eğitimi

 

 

24

 

 

Fransızca

1.     Fransızca Öğretmenliği

2.     Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3.     Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Fransızca) (*)

§  Fransızca

§  Meslekî Yabancı Dil (Fransızca)

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Gazetecilik (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Gazetecilik (*)

2.     Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)

3.     Televizyon Gazeteciliği (*)

4.     Medya İletişim Sistemleri (*)

5.     Medya ve İletişim Sistemleri (*)

6.     Basım ve Yayımcılık (*)

7.     Basın ve Yayın (*)

8.     İletişim (*)

9.     İletişim Sanatları (*)

10.   Medya ve İletişim (*)

11.   İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)

§  Gazetecilik Alanının;

•       Yazılı Basın Muhabirliği

•       TV Muhabirliği

•       Sayfa Sekreterliği

•       Foto Muhabirliği

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Gemi Yapımı

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Gemi İnşa Mühendisliği (*)

2.     Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)

3.     Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)

4.     Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (*)

5.     Metal Öğretmenliği/Eğitimi (**)

6.     Metal İşleri Öğretmenliği (**)

7.     Malzeme Bilimi Mühendisliği (*) (**)

8.     Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*) (**)

9.     Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*) (**)

10.   Malzeme Mühendisliği(*)(**)

 

(**) 1, 2, 3 ve 4’üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Gemi Yapımı Alanının;

•       Gemi İnşa

dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

Gemi İnşa

 

 

 

Gemi Donatım

1.     Tesisat Öğretmenliği

2.     Enerji Öğretmenliği

3.     Gemi İnşa Mühendisliği (*)

4.     Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)

5.     Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(*)

6.     Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)

§  Gemi Yapımı Alanının;

•       Gemi Donatım

dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

Yat İnşa

1.     Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Gemi İnşa Mühendisliği (*)

3.     Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)

4.     Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)

5.     Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (*)

6.     Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (*)

§  Gemi Yapımı Alanının;

•       Yat İnşa

dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

27

 

Gıda Teknolojisi (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1.     Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2.     Gıda Mühendisliği (*)

3.     Gıda Teknolojisi (lisans) (*)

4.     Gıda Bilimi ve Teknolojisi (*)

§  Gıda Teknolojisi Alanının;

•       Gıda Kalite Kontrol

•       Gıda İşleme

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Gıda Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giyim Üretim Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Hazır Giyim Öğretmenliği

2.     Giyim Öğretmenliği

3.     Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

4.     Moda Tasarımı Öğretmenliği

5.     Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

6.     Moda Tasarımı (*)

§  Giyim Üretim Teknolojisi Alanının;

•       Kadın Giyim Modelistliği

•       Erkek Giyim Modelistliği

•       Çocuk Giyim Modelistliği

•       İç Giyim Modelistliği

•       Hazır Giyim Model Makineciliği

•       Deri Giyim

•       Kadın Terziliği

•       Erkek Terziliği

•       Kesim

•       Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dallarının alan/dal dersleri

§  El Sanatları Teknolojisi Alanının;

•       Dekoratif Ev Tekstili dalının alan/dal dersleri

§  Moda Teknolojisi Alanının alan/dal dersleri

 

§  Diğer alanların Giyim Üretim Teknolojisi Alanı ile Moda Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Kuru Temizleme

§  Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı(**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Görsel Sanatlar (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/09/2015 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1.     Resim Öğretmenliği

2.     Resim – İş Öğretmenliği

3.     Resim (*)

4.     Geleneksel Türk Sanatları (*)

5.     Geleneksel Türk El Sanatları (*)

6.     Görsel Sanatlar Bölümü (*)

7.     Resim Anasanat Dalı (*)

§  Resim

§  Görsel Sanatlar

§  Sanat Etkinlikleri

§  Sanat Tarihi

§  Görme Engelliler Okulları Modelaj-İş

§  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Görsel Sanatlar alanı ile ilgili dersleri

§  Diğer alanların Resim ile ilgili dersleri

§  Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar v.b) (Ortaokul)

§  Ebru

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Grafik ve

Fotoğraf (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

1.     Grafik Öğretmenliği

2.     Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı (*)

3.     Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*)

4.     Grafik Tasarım (*)

5.     Grafik Tasarımı/Bölümü (*)

6.     Görsel İletişim Tasarımı (*)

§  Grafik ve Fotoğraf Alanının;

•       Grafik

dalının alan/dal dersleri

§  Radyo-Televizyon Alanının;

•       Grafik-Animasyon dalının alan/dal dersleri

§  Sanat ve Tasarım Alanının;

•       Dekoratif Sanatlar dalının alan/dal dersleri

§  Grafik Alanının;

•       Grafik Tasarımı

•       Grafik Üretimi

dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dalının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Grafik ve Fotoğraf alanı ile Grafik dalı ile ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik

 

 

 

 

Fotoğraf

 

 

1.     Fotoğraf (*)

2.     Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*)

3.     Fotoğraf ve Video (*)

§  Grafik ve Fotoğraf Alanının;

•       Fotoğraf

dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

1.     Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

2.     Saç ve Güzellik Uygulamaları Bölümü (*)

§  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının;

•       Saç Bakımı

•       Makyaj

•       Cilt Bakımı

•       Vücut Bakımı

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Erkek Berberliği

•       Kuaförlük

•       Cilt Bakımı ve Güzellik

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

1.     Halkla İlişkiler (*)

2.     Halkla İlişkiler ve Tanıtım (*)

3.     Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)

4.     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (*)

5.     Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (*)

§  Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanının;

•       Halkla İlişkiler

•       Müşteri Temsilciliği

•       Kamuoyu Araştırmacılığı

•       Organizasyon Sorumlusu

•       Fuar Organizasyon Sorumlusu dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri

§  Medya Okuryazarlığı

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Harita-Tapu-

Kadastro

 

 

1.     Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)

2.     Harita Mühendisliği (*)

3.     Şehir ve Bölge Planlama (*)

4.     Geomatik Mühendisliği (*)

§  Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

•       Haritacılık

•       Tapuculuk

•       Kadastroculuk

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

Harita-Tapu- Kadastro Tekniği

 

 

 

 

 

 

 

Harita-Tapu- Kadastro Hukuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi (*)

§  Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

•       Mesleki Gelişim

•       Medeni Hukuk

•       Borçlar ve Ticaret Hukuku

•       Medeni Usul ve İcra Hukuku

•       Akitli-Akitsiz İşlemler

•       İdare Hukuku

•       Ceza Hukuku

•       Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri

•       Resmî Yazışmalı İşlemler

•       Kadastro Hukuksal İşlemleri dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Harita-Tapu- Kadastro alanına ait Hukukla ilgili alan/dal dersleri

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri (Değişik:

18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Sağlık Eğitimi Bölümü

2.     Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (*)

3.     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (*)

4.     Ergoterapi Bölümü (*)

5.     Hemşirelik Yüksekokulu (*)

6.     Sağlık Memurluğu /Bölümü (*)

7.     Hemşirelik/Bölümü (*)

8.     Ebelik/Bölümü (*)

9.     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

§  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının;

•       Yaşlı Bakımı

•       Hasta Bakımı

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Hayvan

Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

Veteriner Fakültesi (*)

§  Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanının;

•       Veteriner Sağlık

dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

Hayvan Sağlığı
 

 

 

 

 

Hayvan Yetiştiriciliği

 

 

 

 

 

 

Zootekni (*)

 

 

§  Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanının;

•      Hayvan Yetiştiriciliği dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

36 Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

37

 

İlköğretim Matematik

 

 

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

§  İlköğretim Matematik

§  Matematik

§  Geometri

§  Matematik Uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

1.     İlahiyat Fakültesi (*)

2.     İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

3.     Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*)

4.     Dinî İlimler Fakültesi (*)

5.     İslami İlimler Fakültesi (*)

§  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

§  Temel İslam Bilimleri Dersleri

§  Osmanlı Türkçesi

§  Arapça

§  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

§  Din Kültürü ve Meslek Ahlakı

§  İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur’an-ı Kerim, Hz Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Dersleri

§  Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

§  Türk İslam Sanatları dersleri (**)

 

(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

İngilizce

1.     İngilizce Öğretmenliği

2.     İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3.     Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü(*)

4.     Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*)

5.     İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

6.     Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)

7.     İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

§  İngilizce

§  Meslekî Yabancı Dil (İngilizce)

§  Bu alana yönelik programlardan mezun olmayanlar bakımından öğrenimi itibarıyla atanabileceği alan dersleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

İnşaat

Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Yapı Öğretmenliği/Eğitimi

2.    Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

3.    Yapı Tasarım Öğretmenliği

4.    İnşaat Mühendisliği (*)

§  İnşaat Teknolojisi Alanının;

•       Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

•       İç Mekân Teknik Ressamlığı

•       Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

•       Restorasyon

•       Statik Yapı Teknik Ressamlığı

•       Ahşap Yapı Sistemleri

•       Betonarme Yapı Sistemleri

•       Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi

•       Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

•       Çatı Sistemleri

•       Yapı İç Mekân Dekorasyonu

•       Yapı Yalıtımı

•       Yapı Yüzey Kaplama dallarının alan/dal dersleri

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•       Raylı Sistemler İnşaat dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

•       Haritacılık ve Kadastroculuk dallarının Hukuk dersleri dışındaki alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

•       Boyacılık ve Yüzey Hazırlama

•       Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı

•       Sıvacılık

•       Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Masif Taş Kaplama derslerine)

•       İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Tasarım

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Dekorasyon

 

 

 

 

 

 

 

1.     İç Mimarlık (*)

2.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

§  İnşaat Teknolojisi Alanının;

•       Restorasyon

•       İç Mekân Teknik Ressamlığı

•       Yapı İç Mekân Dekorasyonu dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

41

 

İspanyolca

 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

§  İspanyolca

§  Mesleki Yabancı Dil (İspanyolca)

 

42

 

İtalyanca

 

İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü(*)

§  İtalyanca

§  Mesleki Yabancı Dil (İtalyanca)

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

43

İtfaiyecilik

ve Yangın Güvenliği (Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

 

 

 

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (*)

§  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanının;

•      İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

44

 

Japonca

1.     Japonca Öğretmenliği

2.     Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

§  Japonca

§  Mesleki Yabancı Dil (Japonca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya / Kimya Teknolojisi

 

 

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Kimya Öğretmenliği

2.     Kimya Bölümü (*)

3.     Kimya Mühendisliği (*)

§  Kimya

§  Kimya Uygulamaları

§  Fen ve Teknoloji

§  Araştırma Teknikleri

§  Araştırma Teknikleri ve İstatistik

§  Fen Bilimlerine Giriş

§  Fen Bilimleri

§  Seramik Kimyası

§  Atık Sular Bilgisi

§  Kâğıt Üretimi

§  Fen Bilimleri (Ortaokul)

§  Bilim Uygulamaları

§  Çevre Eğitimi

§   Kimya Teknolojisi Alanının;

•      Boya Üretimi ve Uygulama

•      Lastik Üretimi

•      Petrol – Rafineri

•      Petrol – Petrokimya

•      Deri İşleme

•      Kimya Laboratuvarı

•      Proses

Dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan dal dersleri ve modülleri

§  Laboratuvar Hizmetleri Alanının;

•      Tarım Laboratuvarı dalının alan/dal dersleri

§  Gıda Teknolojisi Alanının;

•      Gıda Kontrol dalının alan/dal dersleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Değişik: 14/08/2014

tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

1.     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

2.     Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3.     Turizm Öğretmenliği

4.     Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

5.     Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi

6.     Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi

7.     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*)

8.     Turizm İşletmeciliği (*)

9.     Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (*)

10.  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (*)

11.   Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)

12.   Konaklama İşletmeciliği (*)

13.   Seyahat İşletmeciliği (*)

14.   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)

15.   Turizm ve Büro Yönetimi (*)

16.   Turizm ve Rehberlik (*)

17.   Turizm ve Otelcilik (*)

§  Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının;

•       Ön Büro

•       Kat Hizmetleri

•       Operasyon

•       Rezervasyon

dallarının alan/dal dersleri

§  Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

•       Servis

•       Bar

•       Hosteslik

dallarının alan/dal dersleri

§  Eğlence Hizmetleri Alanının;

•       Animatörlük

•       Çocuk Animatörlüğü dallarının alan/dal dersleri

§  Pazarlama ve Perakende Alanının;

•       Satış Elemanlığı

•       Sigortacılık

•       Emlak Komisyonculuğu

•       Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri

§  Ön Büro Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

§  Kat Hizmetleri Teknolojisi

alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

§  Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

§  Diğer alanların Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve

modülleri

§  İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

§  Girişimcilik

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

Kuyumculuk Teknolojisi

 

 

 

1.     Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (lisans) (*)

2.     Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (*)

§  Kuyumculuk Teknolojisi Alanının;

•       Takı İmalatı

•       Takı Tasarımı

•       Takı Üretimi

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Kuyumculuk Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Kuyumculuk (Altın-Gümüş İşlemeciliği)

•        Vitrin Kuyumculuğu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Hizmetleri (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.   Gıda Mühendisliği (*)

2.   Ziraat Fakültelerinin;

–    Bahçe Bitkileri (*)

–    Tarla Bitkileri (*)

–    Toprak (*)

–    Bitki Koruma (*)

–    Gıda Teknolojisi (*)

–    Süt Teknolojisi (*)

–    Hayvansal Üretim (*)

–    Zootekni (*)

–    Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (*)

3.   Veteriner Fakültesi (*)

§  Laboratuvar Hizmetleri Alanının;

•       Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı

dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Laboratuvar Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Tarım

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Makine

Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Makine Öğretmenliği/Eğitimi

3.     Kalıpçılık Öğretmenliği

4.     İmalat Mühendisliği (*)

5.     Makine Mühendisliği(*)

6.     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (*)

§  Makine Teknolojisi Alanının;

•       Endüstriyel Kalıp

•       Bilgisayarlı Makine İmalatı

•       Mermer İşleme

•       Makine Bakım Onarım

•       Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı

•       Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Giyim Üretim Teknolojisi Alanının;

•       Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalının Makine Teknolojisi alanı ile ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

§  Ortopedik Protez ve Ortez Alanının Temel Beceri Eğitimi dersi

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan dal dersleri ve modülleri

•       Saat Tamirciliği (Mekanik derslerine)

•       Frezecilik

•       Makine Ressamlığı

•       Taşlama ve Alet Bilemeciliği

•       Tesviyecilik

•       Tornacılık

•       Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Taş Tornalama derslerine)

•        Anahtarcılık ve Çilingirlik

•       Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine ve Kalıp

 

 

 

Makine Ressamlığı

 

1.     Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

2.     Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

3.     İmalat Mühendisliği (*)

4.     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (*)

§  Makine Teknolojisi Alanının;

•       Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

Makine Model

 

 

1.     Model Öğretmenliği

2.     İmalat Mühendisliği (*)

3.     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (*)

§  Makine Teknolojisi Alanının;

•       Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Matbaa

 

 

 

 

 

 

 

Matbaa Öğretmenliği

§  Matbaa Alanının;

•       Baskı Öncesi

•       Ofset Baskı

•       Flekso Baskı

•       Tifdruk Baskı

•       Serigrafi ve Tampon Baskı

•       Baskı Sonrası

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Matbaa alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Reklam Tabelacılığı (Grafik derslerine)

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

Matematik

 

 

1.     Matematik Öğretmenliği

2.     Matematik Bölümü (*)

3.     Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)

 

 

(**) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler.

§  Matematik

§  Geometri

§  Meslekî Matematik

§  İlköğretim Matematik

§  İstatistik

§  Araştırma Teknikleri

§  Araştırma Teknikleri ve İstatistik

§  Matematik Uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal Teknolojisi (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

 

1.     Metal Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)

3.     Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)

4.     Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*)

5.     Malzeme Mühendisliği(*)

§  Metal Teknolojisi Alanının;

•       Kaynakçılık

•       Isıl İşlem

•       Çelik Konstrüksiyon

•       Metal Doğrama

dallarının alan/dal dersleri

§  Ortopedik Protez ve Ortez Alanının Temel Beceri Eğitimi dersi

§  Diğer alanların Metal Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Metal Levha İşlemeciliği

•       Sac İşleri

•       Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı

•       Avize İmalatçılığı (Metal dersleri)

•       Reklam Tabelacılığı (Metal dersleri)

•       PVC Doğrama ve Montaj

•       Karosercilik

 

 

 

 

53

 

Metalürji Teknolojisi (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Döküm Öğretmenliği

2.     Metalürji Mühendisliği (*)

3.     Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*)

4.     Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)

5.     Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)

6.     Malzeme Mühendisliği(*)

§  Metalürji Teknolojisi Alanının;

•       Döküm

•       İzabe

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların metalürji teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

54

 

 

 

Meteoroloji

 

 

 

Meteoroloji Mühendisliği(*)

§  Meteoroloji Alanının;

•       Hava Gözlem ve Tahmini dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Meteoroloji alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

 

 

 

 

 

 

 

1.     Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (*)

§  Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının;

•       İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

•       Ahşap Doğrama Teknolojisi

•       Mobilya Süsleme Sanatları

•       Mobilya İskeleti ve Döşemesi

•       Mobilya ve İç Mekân Ressamlığı dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Oto Döşemeciliği

•       Ahşap Karoserciliği

•       Ahşap Üst Yüzey İşlemeciliği

•       Mobilya Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorlu Araçlar Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Motor Öğretmenliği

2.     Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi

3.     Otomotiv Teknolojisi Eğitimi

4.     Otomotiv Mühendisliği (*)

§  Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanının;

•       Otomotiv Elektromekanik

•       Otomotiv Gövde

•       Otomotiv Boya

•       İş Makineleri

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Motorlu Araçlar Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•       Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

•       Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı

•       Otomotiv Elektrikçiliği

•       Otomotiv Mekanikerliği

•      Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği

•      Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik

•      Motosiklet Tamirciliği

•       Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı dal dersleri (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe ve Finansman (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

1.     Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2.     İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

3.     İktisat (*) (**)

4.     İşletme (*) (**)

5.     Maliye (*) (**)

(**) 1, 2’nci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Muhasebe ve Finansman Alanının;

•      Bilgisayarlı Muhasebe

•      Dış Ticaret Ofis Hizmetleri

•      Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri

§  Pazarlama ve Perakende Alanının;

•      Satış Elemanlığı

•      Sigortacılık

•      Emlak Komisyonculuğu

•      Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri

§  Ulaştırma Hizmetleri Alanının;

•      Lojistik

dalının alan/dal dersleri ve modülleri

§  Diğer alanların Muhasebe ve Finansman alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

•      Girişimcilik

§  Ustalık Dönemi Ortak Dersler (**)

(**) Ustalık döneminde okutulan muhasebeye ait ortak dersler

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Müzik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Müzik Öğretmenliği

2.     Müzik Bölümü/Anabilim Dalları (*)

3.     Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

•      Müzik Toplulukları Anasanat Dalı (*)

•      Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı (*)

•      Koro(*)

4.     Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

•      Temel Bilimler Bölümü (*)

•      Kompozisyon Bölümü (*)

•      Ses Eğitimi Bölümü (*)

•      Müzik Bilimleri Bölümü (*)

•      Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) (*)

•      Bando Şefliği (*)

•      Folklor ve Etnomüzikoloji (*)

•      Müzikoloji (*)

•      Opera (*)

•      Şan ve Opera (*)

•      Opera ve Konser Şarkıcılığı (*)

•      Türk Sanat Müziği (*)

•      Şan (*)

•      Türk Halk Oyunları (*)

•      Türk Müziği (*)

•      Türk Musikisi (*)

•      Koro (*)

•      Müzik Teknolojisi (*)

•      Müzik Teorisi (*)

•      Türk Halk Müziği (*)

•      Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) (*)

§  Müzik

§  Müzik Alt Alanı

§  Sanat Etkinlikleri (Ortaokul)

§  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik alanı ile ilgili dersleri

§  Diğer Alanların Müzik alanı ile ilgili dersleri

zik/

–  Bağlama (**)/

– Kanun (**)/

– Ut (**)/

– Kontrbas (**)/

– Flüt (**)/

– Keman (**)/

– Gitar (**)/

– Viyola (**)/

– Viyolonsel (**)/

– Piyano (**)/

– Ney (**)/

– Kemençe (**)/

– Tambur (**)/

– Klarnet (**)/

–  Bireysel Ses Eğitimi (**)/

– Türk ve Batı Müziği

Koro Eğitimi (**)/

–  Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları (**)/

–  Müziksel İşitme Okuma ve Yazma (**)

 

(**) Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, sınavda başarılı oldukları bu liselerin

Bağlama …Müziksel İşitmeOkuma ve Yazma gibi müzik alt alanları norm kadrosu ile ilişkilendirilirler.

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

Müzik Aletleri Yapımı

 

 

1.     Enstrüman Yapım Bölümü (*)

2.     Çalgı Yapımı (*)

3.     Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi (**)

 

(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm mezunlarınca İhtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Müzik Aletleri Yapımı Alanının;

•      Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı

•      Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı

•      Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı

•      Yaylı Enstrüman Yapımı dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Müzik Aletleri Yapımı alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

60

 

 

 

 

Okul Öncesi

1.     Okul Öncesi Öğretmenliği

2.     Ana Okulu Öğretmenliği

3.     Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

4.     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

5.     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)

6.     Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

§  Okul Öncesi Eğitimi

§  Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Okul Öncesi Eğitimi

61 Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Özel Eğitim Öğretmenliği

2.     Özel Eğitim Bölümü

3.     Zihin Engelliler Öğretmenliği

4.     Görme Engelliler Öğretmenliği

5.     İşitme Engelliler Öğretmenliği

§  Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda, (gezerek özel eğitim uygulamaları, destek eğitim odası vb.) özel eğitim uygulamaları,

§  Özel Eğitim Anaokulu, Erken Çocukluk Eğitimi Birimi özel eğitim uygulamaları (*)

§  Özel Eğitim Okulları bünyesinde okulöncesi eğitim verilen sınıflardaki özel eğitim uygulamaları (*)

§  Zihin Engelliler İlkokul- Ortaokulları (1-8. Sınıf) (**)

§  İlkokulların, Ortaokulların Zihin Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-8. Sınıf) (**)

§  Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) I ve II. Kademe (1-8. Sınıf) (**)

§  Görme Engelliler İlkokulları (1-4. Sınıf)(***)

§  İlkokulların Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-4. Sınıf)(***)

§  Görme Engelliler İlkokullarında Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları (***)

§  İşitme Engelliler İlkokulları (1-4. Sınıf) (****)

§  İlkokulların İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-4. Sınıf) (****)

§  İşitme Engelliler İlkokullarında Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları (****)

§  Birden Fazla Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıfları (1-8. Sınıf ) (*****)

§  Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) III. Kademe (9-12. Sınıf ) (******)

§  Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi /Okulu III. Kademe  (9-12. Sınıf) (******)

§  Özel Eğitim Programı Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları (9-12. Sınıf ) (******)

§  Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Özel Eğitim dal dersleri

§  Rehberlik ve Araştırma Merkezleri özel eğitim uygulamaları

 

(*) Okul Öncesi/anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ile birlikte görev yapar.

(**) Zihin Engelliler Öğretmenliği programı mezunlarına öncelik tanınır.

(***) Görme Engelliler Öğretmenliği programı mezunlarına öncelik tanınır.

(****) İşitme Engelliler Öğretmenliği programı mezunlarına öncelik tanınır.

(*****) İlkokul ve ortaokul programından farklı bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar.

(******) Akademik derslerinin yanısıra atölye, laboratuvar ve meslek derslerinde ilgili alanın öğretmenleri ile birlikte görev yapar.

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazarlama ve Perakende (Değişik: 14/08/2014

tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Pazarlama Öğretmenliği

2.     Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (**)

3.     Büro Yönetimi Öğretmenliği (**)

4.     İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**)

5.     Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**)

6.     Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi (**)

7.     İktisat (*) (**)

8.     İşletme (*) (**)

9.     Maliye (*) (**)

10.   Pazarlama(*) (**)

 

 

(**) 1’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Pazarlama ve Perakende Alanının;

•      Satış Elemanlığı

•      Sigortacılık

•      Emlak Komisyonculuğu

•      Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri

§  Ulaştırma Hizmetleri Alanının;

•      Lojistik Dalının alan/dal dersleri

§  Muhasebe ve Finansman Alanının;

•      Dış Ticaret ve Ofis Hizmetleri

•      Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer Alanların Pazarlama ve Perakende alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•      Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı

•      Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı

•      Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı

•      İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı

•      Kantin İşletmeciliği

•      Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı

•      Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı

•      Mobilya Satış Elemanlığı

•      Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı

•      Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı

•      Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı

•      Şarküteri, Bakkal Gıda Pazarlama Satış Elemanlığı

•      Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı

•      Tıbbî Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı

•      Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı dallarının alan ortak dersleri

§  Ustalık Dönemi Ortak Dersler

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

Plastik Teknolojisi

1.     Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Makine Öğretmenliği/Eğitimi

3.     Kalıpçılık Öğretmenliği

4.     Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

5.     Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

6.     İmalat Mühendisliği (*)

7.     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(*)

§  Plastik Teknolojisi Alanının;

•      Plastik İşleme

•      Plastik Kalıp

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Plastik Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Plastik İşletmeciliği

 

 

65

 

 

Psikoloji

 

 

 

Psikoloji Bölümü (*)

§  Psikoloji

§  Eğitim Psikolojisi

§  Sosyoloji

§  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

Radyo – Televizyon (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (*)

2.     Radyo, TV ve Sinema (*)

3.     Radyo, Televizyon ve Sinema (*)

4.     Radyo ve Televizyon Bölümü (*)

5.     Radyo-TV-Sinema (*)

6.     Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar (*)

7.     Sinema ve Televizyon Bölümü (*)

8.     Medya İletişim Sistemleri (*)

9.     Medya ve İletişim Sistemleri (*)

10.   İletişim (*)

11.   İletişim Sanatları (*)

12.  Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (*)

13.   Medya ve İletişim (*)

14.   İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)

§  Radyo – Televizyon Alanının;

•      Radyo – Televizyon Programcılığı

•      Grafik – Animasyon

•      Kameramanlık

•      Teknik Yapım – Yayın dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Radyo -Televizyon alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

§  Medya Okuryazarlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Raylı

Sistemler Teknolojisi (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi

3.     Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

4.     Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

5.     Telekomünikasyon Öğretmenliği

6.     Elektrik Mühendisliği (*)

7.     Elektronik Mühendisliği (*)

8.     Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

9.     Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

10.  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•      Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik

•      Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

 

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik

 

 

 

 

Raylı Sistemler İnşaat

 

 

 

 

1.     Yapı Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

3.     Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•      Raylı Sistemler İnşaat

•      Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

 

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

Raylı Sistemler Makine

 

1.    Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

2.    Makine Öğretmenliği/Eğitimi

3.    Kalıpçılık Öğretmenliği

4.    Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi

5.     Motor Öğretmenliği

6.     Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•      Raylı Sistemler Makine

•      Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

 

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

Raylı Sistemler Mekatronik

 

 

 

1.    Mekatronik Öğretmenliği

2.    Mekatronik Mühendisliği (*)

3.    Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

§  Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

•      Raylı Sistemler Mekatronik

•      Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

68

 

Rehberlik (Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

1.     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı

2.     Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı

3.    Psikoloji Bölümü (*)

 
 

69

 

Rusça

1.     Rus Dili ve Edebiyatı (*)

2.     Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü (*)

§  Rusça

§  Mesleki Yabancı Dil (Rusça)

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1.    Hemşirelik Yüksekokulu (*)

2.    Hemşirelik/Bölümü (*)

3.    Ebelik/Bölümü (*)

4.    Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)

5.    Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

6.    Sağlık Eğitimi Bölümü

§  Sağlık Hizmetleri Alanının;

•      Ebe Yardımcılığı

•      Hemşire Yardımcılığı

•      Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarının alan/dal dersleri

 

§  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının;

•      Hasta Bakımı

•      Yaşlı Bakımı dallarının alan/dal dersleri

§  Sağlık Bilgisi

§  Trafik ve İlk Yardım

 

71

 

Sağlık Bilgisi

 

Sağlık Eğitimi Bölümü

§  Sağlık Bilgisi

§  Trafik ve İlk Yardım

 

 

 

 

72

 

 

 

 

Sanat Tarihi

 

 

 

1.     Sanat Tarihi Bölümü (*)

2.     Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı (*)

§  Sanat Tarihi

§  İnşaat Teknolojisi Alanı Restorasyon dal dersleri ve modülleri

§  Müze Eğitimi

§  Türk Resim Heykel Sanatı

§  Çağdaş Dünya Sanatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Sanat ve

Tasarım

 

1.     Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi

2.     İç Mimarlık (*)

3.     İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

§  Sanat ve Tasarım Alanının;

•      İç Mekan Dekorasyon dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

İç Mekân Dekorasyon

 

 

 

 

Plastik Sanatlar

 

 

 

1.     Heykel (*)

2.     Plastik Sanatlar (*)

§  Sanat ve Tasarım Alanının;

•      Plastik Sanatlar

dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

Dekoratif Sanatlar

 

 

1.     Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

2.     Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

3.     Geleneksel Türk El Sanatları (*)

4.     Geleneksel Türk Sanatları (*)

§  Sanat ve Tasarım Alanının;

•      Dekoratif Sanatlar

•      Süsleme Desen Tasarımı

•      Dekoratif Sanatlar Üretimi dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seramik ve Cam Teknolojisi (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Seramik Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Seramik (*)

3.     Seramik ve Cam (*)

4.     Seramik ve Cam Tasarımı (*)

5.     Seramik Tasarımı (*)

6.     Seramik Mühendisliği (*)

§  Seramik ve Cam Teknolojisi Alanının;

•      Çinicilik

•      Alçı Model Kalıp

•      Tornada Form Şekillendirme

•      Sır Üstü Dekorlama

•      Serbest Seramik Şekillendirme

•      Dekoratif Cam

•      Endüstriyel Cam

dallarının alan/dal dersleri

§  Seramik Teknolojisi Alanının;

•      Klasik Üslup Desinatörlüğü

•      Dekoratif Seramik Tasarımı

•      Endüstriyel Seramik Model Tasarımı

•      Çini Dekorlama

•      Dekoratif Seramik Üretimi

•      Endüstriyel Seramik Model ve Kalıp Üretimi

dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Seramik ve Cam Teknolojisi alanı ile Seramik Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•      Çini Dekorlama

•      Model ve Kalıp Hazırlama

•      Seramik Dekorlama

•      Seramik Şekillendirme

•      Cam Ürün İşlemeciliği

•      Cam Ürün Üretimi

•      İndirme

•      Tezyinat

•      Vitray

 

75

Sınıf

Öğretmenliği

1.     Sınıf Öğretmenliği

2.     Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

§  İlkokulların 1-4’üncü Sınıf Dersleri
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

§  Sosyal Bilgiler

§  Tarih

§  Coğrafya

§  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

§  Türk Eğitim Tarihi

§  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

§  Demokrasi ve İnsan Hakları

§  Halk Kültürü

§  Halk Bilim

§  Düşünme Eğitimi

§  Medya Okuryazarlığı

§  Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

§  Hukuk ve Adalet

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Tarım

Teknolojileri

/Tarım

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

 

 

1.     Bitkisel Üretim (*)

2.     Bahçe Bitkileri (*)

3.     Tarla Bitkileri (*)

4.     Tarımsal Yapılar ve Sulama (*)

5.     Bitki Koruma (*)

6.     Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (*)

7.     Tarım Ekonomisi (*)

8.     Tarımsal Biyoteknoloji (*)

§  Tarım Alanının;

•      Bahçe Bitkileri

•      Tarla Bitkileri

dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

§  Tarım

§  Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı (**)

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerince okutulur.

 

 

 

Bahçe ve Tarla Bitkileri

 

 

 

 

 

Bahçe Peyzaj

1.     Peyzaj (*)

2.     Peyzaj Mimarlığı (*)

3.     Bahçe Bitkileri (*)

4.     Bitki Koruma (*)

5.     Biyoloji (Botanik) (*)

6.     Süs Bitkileri (*)

7.     Bitkisel Üretim (*)

§  Tarım Alanının;

•      Süs Bitkileri

•      Peyzaj

dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

§  Tarım

 

 

 

 

Tarım Makineleri

 

 

 

1.     Tarım Makineleri (*)

2.     Tarımsal Mekanizasyon (*)

3.     Kültür Teknik-Makine (*)

§  Tarım Alanının;

•      Tarım Alet ve Makineleri dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

§  Tarım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Tarih Öğretmenliği

2.     Tarih Bölümü (*)

§  Tarih

§  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

§  İslam Tarihi

§  Türk Eğitim Tarihi

§  Demokrasi ve İnsan Hakları

§  Sosyal Bilgiler

§  Halk Kültürü

§  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

§  Sosyal Bilimlere Giriş

§  Sosyal Bilimler

§  Sosyal Bilim Çalışmaları

§  Halk Bilim

§  Antropoloji

§  Uluslararası İlişkiler

§  Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

§  Osmanlı Türkçesi

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

Tasarım Teknolojileri

1.     Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

2.     Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

3.     Model Öğretmenliği

4.     Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (*)

5.     Endüstriyel Tasarım Bölümü (*)

6.     İmalat Mühendisliği (*)

7.     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (*)

§  Tasarım Teknolojisi Alanının;

•      Endüstriyel Ürünler Tasarımı dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Tasarım Teknolojileri alanı ile ilgili alan/dal dersleri

 

 

 

80

Teknoloji ve

Tasarım (Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

 

1.     Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

2.     İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği

3.     Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (*)

4.     Endüstriyel Tasarım Bölümü (*)

§  Teknoloji ve Tasarım
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Tekstil

Teknolojisi

 

 

 

 

1.     Tekstil Öğretmenliği

2.     Tekstil Teknolojisi Öğretmenliği

3.     Tekstil İplik Öğretmenliği

4.     Tekstil Dokuma Öğretmenliği

5.     Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği

6.     Tekstil Mühendisliği (*)

§  Tekstil Teknolojisi Alanının;

•      İplik Üretim Teknolojisi

•      Dokuma Desinatörlüğü

•      Dokuma Operatörlüğü

•      Dokusuz Yüzeyler

•      Endüstriyel Düz Örme

•      Endüstriyel Yuvarlak Örme

•      Endüstriyel Çorap Örme dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

 

Trikotaj

1.     Trikotaj Öğretmenliği

2.     Tekstil Öğretmenliği (**)

3.     Tekstil Teknolojisi Öğretmenliği (**)

4.     Tekstil İplik Öğretmenliği (**)

5.     Tekstil Dokuma Öğretmenliği (**)

6.     Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği (**)

7.     Tekstil Mühendisliği (*)(**)

 

(**) 1’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Tekstil Teknolojisi Alanının;

•      Endüstriyel Düz Örme

•      Endüstriyel Yuvarlak Örme

•      Endüstriyel Çorap Örme dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

Tekstil Terbiye

 

 

 

 

 

1.     Tekstil Terbiye Öğretmenliği

2.     Tekstil, Boya, Apre Öğretmenliği

3.     Tekstil Mühendisliği (*)

§  Tekstil Teknolojisi Alanının;

•       Dokusuz Yüzeyler

•       Tekstil Boyacılığı

•       Tekstil Baskı ve Desenciliği

•       Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)

•       Tekstil Laborantlığı dallarının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

 

 

 

1.     Tesisat Öğretmenliği

2.     Enerji Öğretmenliği

3.     Enerji Teknolojisi Eğitimi

4.     Enerji Teknolojisi (*)

5.     Enerji Mühendisliği (*)

6.     Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)

§  Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının;

•       Soğutma Sistemleri

•       Yapı Tesisat Sistemleri

•       İklimlendirme Sistemleri dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•      Kalorifercilik

•      Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı

•      Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis)

•      Isıtma ve Sıhhi Tesisat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Öğretmenliği

§  Türkçe

§  Çocuk Edebiyatı

§  Dil ve Anlatım

§  Türk Edebiyatı

§  Halk Kültürü

§  Sanat Etkinlikleri

§  Düşünme Eğitimi

§  Medya Okuryazarlığı

§  Okuma Becerileri

§  Yazarlık ve Yazma Becerileri

§  İletişim ve Sunum Becerileri

§  Osmanlı Türkçesi

§  Diksiyon ve Hitabet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2.     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3.     Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü(*)

4.     Türk Halkbilimi Bölümü (*)

§  Türk Edebiyatı

§  Dil ve Anlatım

§  Türkçe

§  Drama

§  Çocuk Edebiyatı

§  Halk Bilim

§  Diksiyon

§  Sanat Etkinlikleri

§  Halk Kültürü

§  Diksiyon ve Hitabet

§  Osmanlı Türkçesi

§  Okuma Becerileri

§  Yazarlık ve Yazma Becerileri

§  İletişim ve Sunum Becerileri.

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Uçak Bakım 1.     Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi

2.     Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

3.     Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

4.     Havacılık Elektrik ve Elektroniği (*)

5.     Uçak Elektrik-Elektronik (*)

6.     Uçak Mühendisliği (*)

7.     Elektronik Mühendisliği (*)

8.     Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

9.     Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

§  Uçak Bakım Alanının;

•      Uçak Elektroniği

dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

 

Uçak Elektroniği

 

 

 

 

 

 

Uçak Gövde – Motor

1.     Motor Öğretmenliği

2.     Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi

3.     Otomotiv Teknolojisi Eğitimi

4.     Uçak Gövde Bakım (*)

5.     Uçak Motor Bakım (*)

6.     Uçak Gövde-Motor (*)

7.     Uçak Mühendisliği (*)

8.     Otomotiv Mühendisliği (*)

9.     Makine Mühendisliği(*)

10.   Uçak Gövde Motor Bakım(*)

§  Uçak Bakım Alanının;

•      Uçak Gövde-Motor dalının alan/dal dersleri

§  Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

§  Diğer alanların bu dalla ilgili alan dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

86

 

 

 

Ulaştırma Hizmetleri (Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

1.     Uluslararası Lojistik (*)

2.     Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (*)

3.     Ulaştırma ve Lojistik (*)

4.     Lojistik Yönetimi (*)

5.     Uluslararası Ticaret ve Lojistik (*)

6.     Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (*)

7.     Uluslararası Ticaret (*)

§  Ulaştırma Hizmetleri Alanının;

•      Lojistik

dalının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Ulaştırma Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

 

 

87

 

 

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

1.     Elektrik Öğretmenliği

2.     Elektronik Öğretmenliği

3.     Enerji Öğretmenliği/Eğitimi

4.     Enerji Teknolojisi Eğitimi

5.     Enerji Mühendisliği (*)

6.     Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)

7.     Enerji Teknolojisi(*)

§  Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanının;

•      Rüzgar Enerjisi Sistemleri

•      Güneş Enerjisi Sistemleri dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE  

OKUTACAĞI DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

Yiyecek İçecek Hizmetleri

 

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

 

 

 

 

 

 

1.     Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2.     Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

3.     Gastronomi ve Mutfak Sanatları (*)

4.     Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

5.     Beslenme ve Diyetetik (*) (**)

 

 

(**) 1, 2, 3 ve 4’üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

§  Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

•      Mutfak

•      Servis

•      Pastacılık

•      Bar

•      Hosteslik

dallarının alan/dal dersleri

§  Gastronomi Alanının;

•      Diyet Mutfağı

•      Yöresel Türk Mutfağı dallarının alan/dal dersleri

§  Diğer alanların Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ile Gastronomi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

•      Aşçılık

•      Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

•      Fırıncılık

•      Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

•      Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği

•      Kantin İşletmeciliği dal dersleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Değişik: 28/08/2014 tarih ve 76 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.     Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında lisans programları (*)

2.     Türkçe Öğretmenliği (**)

3.     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (**)

4.     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)(**)

5.     Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*)(**)

6.     Türk Halkbilimi Bölümü (*)(**)

7.     Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (**)

 

 

(**) 1. sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda, Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında tezsiz yüksek lisans programını tamamlayanlar.

•      Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanındaki dersler

(*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 • Drama: Öncelikle; üniversitelerin “Drama”, “Oyunculuk”, “Drama ve Oyunculuk” bölümü mezunu olan öğretmenler olmak üzere, lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.
 • Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulu  Muhasebe  ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 • Fen Bilimleri: Konularına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 • Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler olmak üzere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 • İşletme: İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 • Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo-Televizyon Alanı Öğretmenleri olmak üzere, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından okutulu
 • Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından okutulu

 

 • Rehberlik/Rehberlik ve Kariyer Planlama/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 • Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından okutulu

 

 • Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğretmenleri tarafından okutulur.

 

 • Trafik ve İlk Yardım: Öncelikle Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilgisi ile Sağlık Alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda ilk yardım sertifikası bulunan öğretmenler tarafından okutulur. .

 

 • Türk İslam Sanatları Dersleri: Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafından okutulu

 

 • Yönetim Bilimi: Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur.
 • Zekâ Oyunları: Zekâ Oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulu

Dokümanın PDF formatını indirmek için TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir