Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Eğitimin Ülke Kalkınmasındaki Rolü Nedir?

eğitimEğitimin Ülke Kalkınmasındaki Rolü Nedir?

EĞİTİM SİSTEMİ VE ÜLKE KALKINMASI

Eğitim bir öğretici ve bir öğrenen etrafında gerçekleşen gerekli bilginin verildiği bir süreçtir.Ülkemizde modern ve gelişmiş bir toplum olma yönündeki çabalar incelendiğinde, eğitimin gelişim ve ilerleme hareketlerinin temelini oluşturduğu görülür. Eğitim kurumları ile öğretmenlerin özel bir yeri olmuş ve verdikleri eğitim toplumun yaşama standartlarını yükseltmiştir. Eğitim sistemini toplumun ihtiyaçlarından ve toplumun sisteminden ayırmak mümkün değildir. Bütün ülkeler değişen ve sürekli gelişen modern üretim tarzlarına ve metotlarına uyum sağlayacak tarzda okul ve öğretim işlerini yenilemek zorundadır. Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlardaki hızlı değişim sonucunda bütün toplumsal kurumlar etkilenmektedir. Etkilenen toplumsal kurumlareğitim sistemi ve ülke kalkınması adına yeniden oluşum ihtiyacı ile karşılaşmaktadır. Yenilenen süreçler sonucunda kendini yenilemeyen eğitim sistemleri önemlerini yitirirler. Teknolojinineğitim sistemi ve ülke kalkınması için faydalandığı bilim;

  • Bilimsel bilginin dolaşımına
  • Yaratıcı potansiyeli yüksek bireylerin yetiştirilmesine
  • Ülkelerin ekonomik ve siyasi yönden ilerlemesine

zemin oluşturur. Bu değişimle başta eğitim olmak üzere, ülkeler arasında sürekli gelişme eğilimi ve yenileşme, daha çok bilgi teknolojisinin gelişmesi amacına yönelik sınırsız bir rekabeti de hızlandırmıştır. Bu sürece paralel olarak teknolojik atılımlar eğitim sistemleri ve yeni oluşumları da etkilemiştir. Eğitimin amacı, bilgi seviyesi yüksek, sürekli gelişen, evrimsel ve bireysel bir kültüre sahip sağlıklı bir toplum yetiştirmektir. Eğitimde yapılan gelişmeye yönelik değişimler, toplumun her kesiminde merak uyandırmaktadır.

Bir ülkenin rahat yaşaması ve mutlu olması, ülke insanlarının nitelikli gelişime hazır ve sürekli bir eğitim almalarının yanı sıra, bununla kazandıkları bilgi beceri ve ekonomik büyümeye yapabilecekleri katkıyla doğru orantılıdır. Bu yüzden eğitim sistemi ve ülke kalkınması için sosyo-ekonomik gelişmelerin en önemli gücü ve verimlilik artışının en önemli etmeni toplumun eğitim düzeyindeki durumudur. Ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla, bir ülkenin ulusal gelirindeki kalıcı artışa olanak sağlamak için temel koşul, üretimde kullanılan üretim faktörlerinin toplam miktarının artırılmasıdır. Eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkiyi özetlemek gerekirse;

  • Eğitim ekonominin gelişmesi için gerekli insan gücünü yetiştirir bu durum üretime katkı olarak adlandırılır.
  • Eğitim hizmetinin sürdürülmesi ve hizmetten yararlanabilmenin belli bir maliyeti olacaktır Bu durum eğitim maliyeti olarak adlandırılır.
  • Eğitim için gerekli harcamalar eğitimin bireysel ve toplumsal yönde gelir yaratma etkisi vardır.
  • Eğitime olan talebin ekonomi ile bir ilişkisi vardır.

Eğitimin Ülke Kalkınmasındaki Rolü

Eğitim, bireylerin rahat yaşam standartlarını artırmak amacıyla siyasal iktidarın belirli ekonomik politikaları izleyerek toplumun yapısını değiştirmeye adım atmasıdır. Bu sebeple kalkınma hem ekonomik hem de toplumsal bir süreçtir. İyi verilen bir eğitim de daha bilinçli bireyler yetiştirilmesini sağlayarak, ülke kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu sebeple eğitim ve ülke kalkınması arasında doğru bir ilişki vardır. Refaha kavuşmak isteyen ülkelerde bu noktada, eğitimdeki bütün yenilikleri takip etmekte ve sürekli yenilenme çalışmaları yapmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir